Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2018 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2018 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce

VZN vo formáte pdf. je po kliknutí tu.

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva  Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2018 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce

Prvá časť
Úvodné ustanovenie

                                                                                                 § 1
1) Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach podľa § 11 ods.4 písm. d / zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2019:
A/ miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie automaty,
B/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok „)
2) Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň z nehnuteľnosti

Čl. I
Daň z pozemkov

                                                                                                  § 2
                                                                                    Hodnota pozemkov
1) Hodnota pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Tomášovce je 0,3628 €/m2 a trvalé trávnaté porasty je 0,0942 €/m2 ( podľa prílohy č. 1 k „zákonu“).
2) Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa ustanovuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku 0,05 €/m2, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 
3) Hodnota pozemku pre záhrady, zastavené plochy a nádvoria a ostatné plochy v k. ú. Tomášovce je 1,85 €/m2 a hodnota stavebného pozemku v k. ú. Tomášovce je 18,58 €/m2. ( podľa prílohy č. 2 k „zákonu“ )

                                                                                                § 3
                                                                              Sadzba dane z pozemkov
1) Správca dane pre pozemky na území obce Tomášovce ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
a)     orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,50%
b)    záhrady - 0,50 %   
c)    zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,50 %
d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatnéhospodársky využívané vodné plochy - 1,00 %
e)     stavebné pozemky - 0,50 %
2) Správca dane ustanovuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a)     orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 2,50%
b)    záhrady - 2,50 %   
c)    zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 2,50 %
d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatnéhospodársky využívané vodné plochy - 2,50 %
e)     stavebné pozemky - 2,50 %
3)   Správca dane ustanovuje na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica a predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov - 0,80 %

Čl. II
Daň zo stavieb

                                                                                                  § 4
                                                                                 Sadzba dane zo stavieb
1) Správca dane ustanovuje pre stavby na území obce Tomášovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto: 
a/  0,100 €/m2 - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b/ 0,100 €/m2 - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c/   0,500 €/m2 -  za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d/   0,250 €/m2 -  za samostatne stojace garáže
e/   0,250 €/m2 –  za stavby hromadných garáží
f/   0,250 €/m2 -   za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g/ 1,000 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
h/ 1,000 €/m2 - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i/  0,400 €/m2  - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a / až h /
2) Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


Čl. III
Daň z bytov

                                                                                                  § 5
                                                                                     Sadzba dane z bytov
1) Správca dane ustanovuje na území obce Tomášovce ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru takto:
a)  0,150 €/m2- za byty
b) 0,150 €/m2- za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
c)  1,000  €/m2 - za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
d)  0,250 €/m2  - za nebytové priestory, ktoré slúžia na garážovanie

Čl. IV

                                                                                                  § 6
                                                                           Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzujú:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, rozptylové lúky a urnové háje,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky verejne prístupných parkov a športovísk.
2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty slúžiace školám a školským a zdravotníckym zariadeniam,
b) stavby slúžiace sociálnej pomoci.
3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 30 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb vo veku od 62 rokov, ak tento vek dosiahnu najneskôr k 1. januáru zdaňovacieho obdobia alebo je k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 30 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb vo veku od 62 rokov, ak tento vek dosiahnu najneskôr k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, alebo ak je k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

                                                                                                § 7
1) Daň sa platí v hotovosti do pokladnice správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom  hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave. 

Tretia časť

Ostatné miestne dane

Čl. V
Daň za psa

                                                                                                  § 8
                                                                                           Sadzba dane
1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 6,50 €.

                                                                                                   § 9
                                                                                           Zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že daň za psa je znížená o 1,50 € za jedného psa a kalendárny rok občanom, ktorí pri platbe dane za psa predložia hodnoverný doklad o platnom povinnom zaočkovaní psa.
2) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ktoré žijú osamelo v rodinnom dome alebo byte. Oslobodenie sa vzťahuje iba na jedného psa.

Čl. VI
Daň za užívanie verejného priestranstva

                                                                                              § 10
                                                                                       Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Tomášovce. Jedná sa najmä o miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a šírke, vybudované chodníky, vybudované plochy na chodenie obyvateľov na celom území obce, verejné zelené plochy, verejné zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, zelené plochy pozdĺž komunikácií, kde chodníky nie sú vybudované, park, námestie, trhovisko. Tieto priestranstvá sa nachádzajú v intraviláne obce Tomášovce na parcelách C-KN: 95/25, 603/7, 603/42, 603/26, 809/1, 816/1, 816/3, 850/1, 850/4, 859/3, 860/9, 1096/1, 1096/11, 1096/12, 1096/13, 1096/14, 1097, 1098, 1099, 1104/1, 1114/3, 1116, 1117/3, 1137 a na parcelách E-KN: 1096/1, 1100/1, 1103/1, 1106/1 a 1108. Verejným priestranstvom  na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec  prenajala podľa osobitného zákona.
3) Osobitné užívanie verejného priestranstva je : 
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb – predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa
b) umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na účely ambulantného predaja – napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo 
c) umiestnenie stavebného zariadenia napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina
d) umiestnenie skládky napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, paliva, dreva, zeminy
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 
f) umiestnenie vraku motorového vozidla, vraku poľnohospodárskych strojov s príslušenstvom a iných technických zariadení
g) trvalé parkovanie vozidla tj. vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie vozidlom napr. motorové vozidlo, obytný príves, vlečka atď.

                                                                                                § 11
                                                                                          Sadzba dane
1) Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa sadzba dane určuje nasledovne:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb – predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa
• sadzba dane ako pri bode b)
• 0,30 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 2 dni až 30 dní vrátane
• 0,15 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 31 dní až 90 dní vrátane
• 0,07 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 91 dní až celý kalendárny rok
b) 5,00 € na deň pri rozlohe max. do 10 m2 a 7,00 € na deň pri rozlohe nad 10 m2 umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na účely ambulantného predaja – napr. príves,
karavan, predajný stôl, motorové vozidlo
c) 0,10 € m2/deň umiestnenie stavebného zariadenia napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina
d) 0,10 € m2/deň umiestnenie skládky napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, paliva, dreva, zeminy
e) 0,30 € m2/deň umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) 0,20 € m2/deň umiestnenie vraku motorového vozidla, vraku poľnohospodárskych strojov s príslušenstvom a iných technických zariadení
g) 10,00 € m2/rok trvalé parkovanie vozidla. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo resp. vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré bude označené dohodnutým spôsobom (s vyznačením ŠPZ) a bude určené na dlhodobé státie vozidlom.

                                                                                                 § 12
                                                                     Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane. Oznámenie musí obsahovať: meno, priezvisko príp. obchodné meno, adresu trvalého pobytu príp. sídlo firmy, miesto, kde sa užíva resp. plánuje užívať verejné priestranstvo, spôsob využitia verejného priestranstva, počet dní užívania verejného priestranstva, počet m2 užívaného verejného priestranstva. 
2) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná jednorázovo v hotovosti do pokladnici správcu dane najneskôr pri ohlásení ukončenia užívania verejného priestranstva. V prípade dlhodobého užívania je možné poplatok uhradiť aj prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom  hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

                                                                                                § 13
                                                                                   Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje, že daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely.
2) Správca dane ustanovuje, že od dane uvedenej v § 11 ods. 1 písm. c, d sa oslobodzujú prvé tri dni užívania verejného priestranstva od dňa vzniku daňovej povinnosti.

Čl. VII
Daň za ubytovanie

                                                                                                 § 14
                                                                                         Predmet dane
1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, motely, botely, hostely, penzióny, apartmánové domy, kúpeľné domy, liečebné domy, turistické ubytovne, chaty, stavby na individuálnu rekreáciu, zruby, bungalovy, kempingy, minikempingy, táboriská, rodinné domy, byty v bytových domoch, v rodinných domoch alebo v stavbách slúžiacich na viaceré účely.
2) Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.

                                                                                               § 15
                                                                                        Základ dane
1) Základom dane je počet prenocovaní.

                                                                                               § 16
                                                                                         Sadzba dane
1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za ubytovanie za každú osobu a prenocovanie 0,50 €.

                                                                                               § 17
                                                                                  Spoločné ustanovenia
1) Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.
2) Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane mesačne, v hotovosti, alebo na účet správcu dane, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí dane od daňovníka. 

Čl. VIII
Daň za predajné automaty

                                                                                                 § 18
                                                                                          Sadzba dane
1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok 70,00 €.
  
                                                                                                 § 19
                                                    Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie predajných automatov  
1) Správca dane ustanovuje, že na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukázateľnú evidenciu ohľadne  každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu
b) dátum zahájenia a ukončenia prevádzky prístroja
c) miesto prevádzky prístroja
d) meno a IČO prevádzkovateľa a podpis

Čl. IX
Daň za nevýherné hracie prístroje

                                                                                                § 20
                                                                                         Sadzba dane
1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 70,00  €. 

                                                                                                 § 21
                                            Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie nevýherných hracích prístrojov
1) Správca dane ustanovuje, že na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukázateľnú evidenciu ohľadne každého  nevýherného hracieho prístroja
osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) dátum zahájenia a ukončenia prevádzky prístroja
c) miesto prevádzky prístroja
d) názov a IČO prevádzkovateľa a podpis  

Štvrtá časť

Čl. X
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                                                                  § 22
                                                                                       Určenie poplatku
1) Na celom území obce Tomášovce je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

                                                                                                   § 23
                                                                                        Sadzba poplatku
1) Správca dane u poplatníkov podľa § 77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa § 78 vo výške 0,020 € za liter komunálneho odpadu a 0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2) Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

                                                                                                   § 24
                                                                                      Vyúčtovanie poplatku
1) Množstvový zber sa preukazuje uzavretím dohody - „Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ ( ďalej len „Dohoda“ ) -  Príloha č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
2) Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber.
3) Správca poplatku vyúčtuje poplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a určí preddavok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré doručí daňovníkovi
4) Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia „ Dohody „ do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
 
                                                                                                     § 25
                                                                                        Splatnosť poplatku
1) Poplatok do výšky 35,00 € je splatný do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania. Poplatok vyšší ako 35,00 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania a druhá do 30. septembra zdaňovacieho obdobia. V prípade uzavretia „Dohody“ po 30. septembri zdaňovacieho obdobia je poplatok splatný do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania.
2) Poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky. 
3) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

                                                                                                   § 26
                                                                                        Vrátenie poplatku
1) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Poplatok obec vráti v hotovosti z pokladnice alebo poštovým poukazom na adresu poplatníka alebo bezhotovostným prevodom z účtu obce na príslušný účet poplatníka alebo v „Dohode“ odpočítaním z poplatku na nasledujúce zdaňovacie obdobie.
 
                                                                                                    § 27
                                                                                      Osobitné ustanovenie
1) Obec bude poskytovať vrecia určené na separovaný zber papiera, plastov a skla zadarmo 2x ročne. Poplatníci si vrecia vyzdvihnú na Obecnom úrade Tomášovce.
2) V prípade väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu napr. pri veľkom upratovaní je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené nálepkou Obce Tomášovce a čiarovým kódom. Takéto čierne PVC vrece sa bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov.

Piata časť

Spoločné a záverečné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. XI

                                                                                                  §28
                                                                                     Záverečné ustanovenia
1) Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.
2) V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní / daňový poriadok / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia, ktoré upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
4) Na uplatnenie pripomienok k Návrhu VZN 2/2018 obce Tomášovce o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce bol Návrh VZN 2/2018 vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2018 a zvesený dňa 14.12.2018.
5) Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce sa na tomto VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku uznieslo dňa 14.12.2018 prijatím uznesenia č. 104/2018.
6) Toto VZN č.2/2018 obce Tomášovce o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2018 a nadobúda účinnosť 01.01.2019.
7) Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti, miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady a o podmienkach  určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce a zároveň sa ruší VZN č. 1/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Tomášovce.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Príloha č. 1 k VZN 2/2018 - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady /KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/ vo formáte pdf. a word je tu:

Priloha_1_k_VZN_o_dani_z_nehnutelnosti_2-2018-word

Priloha_1_k_VZN_o_dani_z_nehnutelnosti_2-2018-pdf

Vyvesené: 15. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť