Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN vo formáte .pdf po kliknutí tu: VZN_1_2022-dodatok_VZN_2-2019_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf (149.35 kB)

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce.

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 85/2019/B zo dňa 13.12.2019, sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

V Štvrtej časti, čl. X Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa §§ 22 a 23 vypúšťajú a nahrádzajú v plnom rozsahu nasledovným znením:

§ 22
Určenie poplatku

1) Na celom území obce Tomášovce je zavedený nevážený množstvový zber komunálnych odpadov a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

§ 23
Sadzba poplatku

1) Správca dane u poplatníkov podľa § 77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa § 78 vo výške:
a) 0,032 € za liter alebo dm3 komunálneho odpadu, 
b) 0,032 € za liter alebo dm3 biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, 
c) 0,100 € za liter alebo dm3 biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
d) 0,085 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
2) Ročný poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
3) Ročný poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a odváženého množstva drobného stavebného odpadu v kilogramoch.

Čl. 2

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce ostávajú nezmenené.

Čl. 3

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Tomášovce č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce.

Čl. 4

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2022 a zvesený dňa 13.12.2022.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č.105/2022/B zo dňa 15.12.2022.
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 16.12.2022.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023.


V Tomášovciach dňa 16.12.2022.
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 16. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť