Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce

VZN vo formáte pdf. po kliknutí tu (967.83 kB).

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

I. ČASŤ 
Úvodné ustanovenia

§ 1 
Pôsobnosť nariadenia

1. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  
Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na: 
- zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, 
- triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,  
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,  
- veterinárnych liekov a humánnych liekov,  
- jedlých olejov a tukov,  
- objemného odpadu,  
- odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok.  
2. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 
3. Základným cieľom VZN je stanovenie opatrení na zníženie množstva vzniknutého komunálneho odpadu, zvýšenie podielu triedeného komunálneho odpadu vhodným systémom nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Tomášovce, t. j. jej katastrálnom území. VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby (občania), ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky právnické osoby (podnikatelia), ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia obce Tomášovce (ďalej len „obec“) a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje právny predpis. 

§ 2 
Základné pojmy

1. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov. 
2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady, podľa Katalógu odpadov. (Zákon č. 79/2015 Z. z. , § 105 ods. 3 písm. b))  
Delí sa na tieto skupiny:  
a) Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len „zelený odpad“). 
b) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08) a jedlé oleje a tuky (20 01 25). 
c) Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 11), drevo (20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov (20 03 04). 
3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 
4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 
7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 
8. Komunálny odpad je: 
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,  
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojim charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.  
Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky. 
9. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.  
Druhy množstvových zberov môžu byť rôzne: kontajnerovo – intervalový, vrecový, vážiaci, žetónový, množstvový zber prostredníctvom QR nálepiek, hybridný (kombinované) a ďalšie.  
10. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie  obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
11. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. 
12. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 Zákona o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
13. Objemný odpad je taký KO, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zbernej nádoby štandardne používanej na území obce (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka, koberce,...). Objemným (nadrozmerným) odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO. 
14. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly – papier, plasty, sklo, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. 
15. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
16. Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2m všetkými smermi od stáleho stanovišťa. 
17. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. 
18. Označenie zberných nádob prostredníctvom QR kódov je viditeľné označenie zbernej nádoby nálepkou alebo iným predmetom, na ktorom je znázornený tzv. QR kód – t.j. dvojrozmerný čiarový kód nesúci v sebe informáciu o danej zbernej nádobe, jej veľkosti a pod. 
19. Poplatník je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ definovaná v §77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v spojení s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce v znení neskorších predpisov v spojení s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce Tomášovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady a komunálne odpady. 
20. Poplatok za KO a DSO je poplatok v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v spojení s platným a účinným VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 
21. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 
22. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
23. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch. 
24. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností. 
25. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj  miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.  
26. Stojisko zberných nádob je priestor, spravidla spevnená plocha pre trvalé umiestnenie zberných nádob na vlastnom pozemku (oddelený od verejného priestranstva ak to dispozičné možnosti dovoľujú) tak, aby boli zberné nádoby prístupné osobám užívajúcim nehnuteľnosť, pre ktorú sú zberné nádoby určené a prístupné organizácii zabezpečujúcej zber odpadu. 
27. Stojisko zberných nádob – dočasné /zvozové/ je miesto určené k dočasnému umiestneniu zberných nádob tak, aby boli voľne a bezpečne prístupné pre zvoz odpadu. Vzdialenosť od okraja vozovky k miestu pristavenia nádob je max. 5m. Týmto miestom môže byť aj stále stojisko zbernej nádoby. 
28. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.  
29. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 
30. Úprava odpadov je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.  
31. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky. 
32. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 
33. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku. 
34. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 
35. Zberná nádoba je typ nádoby alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 
36. Zberné vrece je typ zbernej nádoby-vrece určeného týmto VZN, do ktorého je možné ukladať zmesový KO alebo určenú vytriedenú zložku KO.  
37. Zberné vrece na komunálny odpad je typ vreca určeného výlučne na zmesový komunálny odpad, ktoré je označené prostredníctvom špecifickej nálepky s QR kódom.
38. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
39. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.  
40. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 
41. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
42. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
43. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.  
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) §43b, ods. 2 a 3 je: 
44. Bytový dom (ďalej len „KBV“) je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 
45. Rodinný dom (ďalej len „IBV“) je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
46. Používané skratky: KO – komunálny odpad; ZKO – zmesový komunálny odpad; DSO- drobný stavebný odpad; BRO – biologicky rozložiteľný odpad; BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad; OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov; IBV – individuálna bytová výstavba; KBV – komplexná bytová výstavba; FO – fyzické osoby; FOP – fyzické osoby podnikatelia; PO – právnické osoby.

II. ČASŤ 
Základné ustanovenia

§ 3 
Spoločné ustanovenia

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.  
2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.  
3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí  a nepoškodzuje životne prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k: 
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo za pachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 
4. Zakazuje sa : 
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN, 
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, 
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží  (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,  
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, 
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hranične hodnoty koncentrácie škodlivých látok, 
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, 
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný  odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. 
5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce, 
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho bezodkladne, t. j. prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad. 
6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“. 
7. Vykonávať na u zemí obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má  uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na u zemí obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 
8. Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení  štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva. Na školu sa vzťahujú všetky povinnosti držiteľa odpadu stanovené v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, §14 ods.1 písm. a) až e).  

§ 4 
Hierarchia odpadového hospodárstva obce

1. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:  
a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie,  
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
2. Informácie o možnostiach predchádzania vzniku odpadu a edukačné materiály zamerané na správne triedenie odpadu obec zverejňuje na svojom webovom sídle, prípadne inom informačnom kanáli. 

§ 5 
Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny:  
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 
- 20 01 01 papier a lepenka                O 
- 20 01 02 sklo                                    O 
- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)             O 
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad            O 
- 20 01 10 šatstvo                                O 
- 20 01 11 textílie                                O 
- 20 01 13 rozpúšťadlá                        N
- 20 01 14 kyseliny                             N
- 20 01 15 zásady                                N
- 20 01 17 fotochemické látky            N
- 20 01 19 pesticídy                            N
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť               N
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky     N
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky                O 
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25               N
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce  nebezpečné látky             N
- 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené  v 20 01 27                N
- 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky                N
- 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                  O  
- 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá                           N
- 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31                        O 
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02  alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie                                 N
- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33             O  
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti     N - 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35            O 
- 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky                  N
- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37                     O 
- 20 01 39 plasty                                         O 
- 20 01 40 kovy                                          O 
- 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz            O 
- 20 01 40 02 hliník                                    O 
- 20 01 40 03 olovo                                    O 
- 20 01 40 04 zinok                                    O 
- 20 01 40 05 železo a oceľ                        O 
- 20 01 40 06 cín                                        O 
- 20 01 40 07 zmiešané kovy                     O 
- 20 01 41 odpady z vymetania komínov           O 
- 20 01 99 odpady inak nešpecifikované            O                                            
 
b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad                                     O     
- 20 02 02 zemina a kamenivo                                                      O           
- 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady                         O 
                          
c) Iné komunálne odpady: 
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad                                         O      
- 20 03 02 odpad z trhovísk                                                          O               
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc                                                    O           
- 20 03 04 kal zo septikov                                                            O               
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie                                       O     
- 20 03 07 objemný odpad                                                           O               
- 20 03 08 drobný stavebný odpad                                              O          
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované                  O

§ 6 
Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov 

Pôvodca KO je povinný: 
a) nakladať alebo zaobchádzať s KO v súlade s týmto VZN, 
b) používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti ktorú užíva, t. j. zakazuje sa vyhadzovať zmesový KO do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu, 
c) likvidovať príležitostne vzniknuté, väčšie množstvo zmesového KO, iba prostredníctvom špeciálne označených zberných vriec na zmesový KO s identifikátorom obce. (presnejšie pravidlá sú stanovené v časti „Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov“), 
d) chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením, 
e) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k odlepeniu, alebo poškodeniu obcou prideleného identifikátora, ktorým je daná zberná nádoba označená, 
f) triediť KO podľa jednotlivých druhov, 
g) zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo zberným vreciam v deň vývozu od 07:00 hod., ak sú umiestnené na súkromných pozemkoch je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby na zvozové stojisko zberných nádob, v stanovený deň vývozu, 
h) riadiť sa stanoveným harmonogramom vývozu, 
i) po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ zvozové dočasné stojisko nie je totožné so stálym (t. j. určeným) stojiskom zberných nádob, 
j) zberné nádoby ponechávať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber. 
2. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť je povinný:  
a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO, 
b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu, 
c) realizovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti. 
3. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je okrem vyššie uvedených povinností ďalej povinný: 
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob, v prípade preplňovania zberných nádob prehodnotiť ich veľkosť, resp. množstvo a situáciu bezodkladne riešiť s obcou, 
b) udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodeniu a zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, 
c) umiestniť zberné nádoby na zmesový KO a na jednotlivé zložky KO prednostne na svoj pozemok. Ak to nie je možné, umiestniť ich na patrične upravenom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcom tak, aby boli ľahko prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické závady a aby premiestňovanie zberných nádob na miesto nakladania s odpadmi bolo čo najjednoduchšie. 

III. ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsobom zberu objedmého odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

§ 7
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na území obce Tomášovce sa systém zberu KO, do ktorého sú povinní sa zapojiť všetci pôvodcovia odpadu, zavádza pre:  
a) FO – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť, 
b) FOP (rozumej FO podnikateľov) - ktoré majú miesto podnikania, alebo prevádzku na území obce, 
c) PO – právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území obce. 
2. Na území obce Tomášovce je zavedený množstvový systém zberu komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov KO v obci.
3. Pri množstevnom zbere poplatník má možnosť platiť poplatok za odpady vo výške, ktorá zodpovedá skutočnému množstvu ním vyprodukovaných odpadov takým spôsobom, že voľbou vhodného objemu zbernej nádoby a intervalu vyprázdňovania zberných nádob vždy bude mať pripravenú k odvozu plnú zbernú nádobu.
4. Na území obce sa poplatok za KO a DSO platí v zmysle VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO. 
5. Ak pôvodca odpadu užíva zbernú nádobu v rozpore s týmto VZN, obec je oprávnená doúčtovať si poplatok zodpovedajúci skutočne používanej veľkosti nádoby a intervalu jej vývozu. 
6. Štandardná frekvencia vývozu zmesového KO v obci Tomášovce je jeden krát za 14 dní. 
7. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci Tomášovce určené zberné nádoby vo veľkosti: 
a) KUKA nádoba 110 litrov
b) KUKA nádoba 120 litrov 
c) KUKA nádoba 240 litrov
d) plastové vrecia 120 litrov čierne -  jednorazové s číselným QR kódom
e) MOK – maloobjemový kontajner 1100 litrov
f) VOK – veľkoobjemový kontajner 5 m3
g) VOK – veľkoobjemový kontajner 7 m3
8. Každá zberná nádoba musí byť označená identifikátorom – QR kódom, ktorý určí a dodá obec. Neoznačená zberná nádoba nebude vyvezená. 
9. Počet zberných nádob na KO sa stanovuje tak, aby pridelený objem zberných nádob postačoval počtu pôvodcov odpadu a bolo možné všetok potenciálne vzniknutý KO uložiť do pridelených zberných nádob, pričom sa prihliada na povinnosť pôvodcu odpadu triediť jednotlivé zložky KO.  
10. Záväzné stanovenie štandardu počtu zberných nádob, pre rodinné domy, byty:  
 
Počet poplatníkov  v danej domácnosti        Počet a druh nádoby                          Minimálna periodicita vývozu      
1 - 4                                                            1 ks 110 l resp. 120 l                                    12 x kalendárny rok      
5 - 8                                                            1 ks 110 l resp. 120 l                                    26 x kalendárny rok    
5 - 8                                                 2 ks 110 l resp. 120 l alebo 1 ks 240 l                     12 x kalendárny rok
osamele žijúca osoba                                 1 ks 110 l resp. 120 l                                       6 x kalendárny rok  

11. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, veľkosť zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad a frekvenciu vývozu stanoví obec podľa počtu osôb bývajúcich v danom bytovom dome resp. nehnuteľnosti. 
12. PO a FOP si volia veľkosť zbernej nádoby podľa vlastného uváženia, t. j. podľa povahy ich podnikateľskej činnosti. PO a FOP  je povinná bezodkladne nahlásiť obci veľkosť zbernej nádoby a frekvenciu vývozu. Na základe toho mu obec pridelí identifikátor – QR kód, ktorým je povinný označiť svoju zbernú nádobu na zmesový KO.
13. Vhodný objem zbernej nádoby a interval vývozu sa ustanoví v „Dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO“ (vzor dohody je prílohou platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO).
14. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá v miestnom poplatku za KO a DSO.  
15. FO ktoré sú poplatníkmi za KO a DSO na území obce, majú možnosť zakúpiť si zbernú nádobu na ZKO, za zvýhodnenú cenu, priamo na obecnom úrade. Inde zakúpená zberná nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj s požiadavkami zberovej spoločnosti. 
16. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce.   
17. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 
18. Pôvodcovia zmesového KO sú povinní vzniknutý odpad ukladať len do, pre nich obcou určených zberných nádob. V prípade, že im príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca, je možné na ObÚ zakúpiť si špeciálne označené zberné vrece na zmesový KO s identifikátorom obce. Tieto zberné vrecia môžu byť vyložené k zbernej nádobe pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú odvezené. V cene tohto zberného vreca sú zahrnuté náklady na jeho zber, odvoz a likvidáciu odpadu.  
19. Neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nebudú odvážané. Ukladať ZKO vedľa nádob, alebo nádob ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne pridelené v súlade s týmto VZN je zakázané. 

§ 8
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby: 
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,  
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,  
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,  
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,  
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 
2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu. 
3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom. 
4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad. 
5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.  
6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 
7. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby. 

§ 9
Zber zmesového KO z uličných smetných nádob

1. KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach obce je zbieraný uličnými zbernými nádobami. 
2. Každý na území obce je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených. 
3. Do uličných zberných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t.j. KO a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod. 
4. Úmyselné poškodzovanie, či premiestňovanie uličných zberných nádob je zakázané. 

§ 10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.  
2. Obec zabezpečuje zber a odvoz objemového odpadu dvakrát ročne zberom do veľkoobjemového kontajnerov umiestnených na vhodných miestach v obci. Harmonogram termínov odvozu stanovuje obec. Harmonogram zverejní v obci spôsobom obvyklým a na webovom sídle obce  www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce.
3. VOK slúžia na objemový odpad z domácností a DSO do objemu max. 1 m3/osoba/rok. Do VOK je zakázané ukladať nebezpečné odpady, BRO ako aj stavebné odpady pochádzajúce zo stavebnej činnosti inej ako DSO.
4. Prepravu a zneškodňovanie DSO presahujúceho stanovený limit uvedený v odst. 3 si zabezpečí stavebník na vlastné náklady. Pristavenie VOK si držitelia DSO objednávajú u organizácie poverenej zberom prostredníctvom obce.
5. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  
6. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 
7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia). 
8. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. 

§ 11
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

1. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“).
2. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
3. Pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 
4. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.

§ 12
Spôsob zberu objemného odpadu

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.  
2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.  
3. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  
4. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce).  

§ 13
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín
(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 
2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.  
4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 
5. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce).  

IV. ČASŤ
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

§ 14
Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

1. V obci sa vykonáva triedený zber: 
a) elektroodpadov z domácností, 
b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), 
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, 
e) jedlých olejov a tukov z domácností, 
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
h) textil.  
2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce.  
5. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná: 
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku, 
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto, 
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť, 
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do 3 kalendárnych dní, 
e) mesačne predložiť obci výkaz o  množstve odpadov, s  ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s  týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 
f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto nariadení, 
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob, 
h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.  
6. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný: 
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov, 
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov, 
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, 
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

§ 15
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností

Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 
2. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady: 
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 
3. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  
4. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 
5. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási v na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta vo vyhlásenej lokalite.  
6. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 § 16
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov, kovov
(odpady z obalov a neobalových výrobkov)

1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne: 
a) modrá pre zložku papier,  
b) zelená pre zložku sklo,
c) červená pre zložku kovy, 
d) žltá pre zložku plast, 
2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.  
3. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l , 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. 
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod. 
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob  a  120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod. 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob, a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 
Spoločné zberné nádoby 
Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené.  
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený 
na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce.  
4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§ 17
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a akumulátorov

1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 
2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV alebo tretej osoby umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. 
3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristaveného zberného auta.  
4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  
5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

§ 18
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce. 

§ 19
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov. 
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 
7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.  
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. 
10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. 
12. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

§ 20
Spôsob zberu textilu

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené) - doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.). 
2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. 
3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. 
4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.  
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

§ 21
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Zber, prepravu a zneškodnenie odpadových pneumatík nezabezpečuje obec.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

§ 22
Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) v obci sa vykonáva v zmysle platného VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Tomášovce.

V. ČASŤ
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

§ 23
Základné pojmi pri nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
2. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.
3. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
4. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledujúce druhy odpadov:
a) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (katalógové číslo 20 01 08), 
b) jedlé oleje a tuky z domácností (katalógové číslo 20 01 25),
c) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (katalógové číslo 20 02 01).
5. Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie, drevený odpad zo stromov, piliny.
6. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
7. Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
8. Upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba s minimálnym rozsahom úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti.
9. Čiastočne upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba, ktorá nemá niečo z minimálneho rozsahu úpravy podľa bodu 8.
10. Neupravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba, ktorá nemá žiadnu úpravu podľa bodu 8.

§ 24
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

1. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
2. Na území obce je zavedený a vykonávaný množstvový zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad:
a) prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch a bytových domoch;
b) prostredníctvom hnedých plastových zberných nádob s objemom 120 l a 240 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
3. Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do 31.01. príslušného roka predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.
4. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 
5. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do upravenej zbernej nádobyhnedej farby s objemom 120 l a 240 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
6. Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zberné nádoby na jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 5 v prípade, ak nemajú kompostovací zásobník podľa bodu 3 a 4.
7. Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá v miestnom poplatku za KO a DSO.
8. Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zabezpečuje obec.
9. Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutočňuje minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.
10. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
11. O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
12. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 
13. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
14. Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad by mali občania prednostne využívať domáce kompostovanie. 
15. Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR. 
16. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené. 
17. Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z čestných prehlásení o kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne prostredníctvom pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.  

§ 25
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

1. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
2. Na území obce je zavedený a vykonávaný množstvový zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
3. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa ukladá do upravenej zbernej nádoby hnedej farby s objemom 6 l, 10 l, 60 l a 120 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
4. Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zberné nádoby na jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 3, v prípade, ak nemajú kompostovací zásobník podľa bodu 9 alebo 10.
5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá v miestnom poplatku za KO a DSO.
6. Zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje obec.
7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní v období marec až november a jedenkrát za 14 dní v období december až február.
8. O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
9. Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov, predloží obci do 31.01. príslušného roka čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
10. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce.

§ 26
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1. Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
2. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach na Obecnom úrade v Tomášovciach, Partizánska 132, Tomášovce.
3. Zakazuje sa zbaviť sa jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie, zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladaním na verejné priestranstvá.

VI. ČASŤ 
 
§ 27
Výkon štátnej správy obcou

1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 
a) prejednáva priestupky v  odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch), 
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.  

VII. ČASŤ

§ 28
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Lučenci, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu.  
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Lučenci, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

§ 29
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch], 
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch], 
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch], 
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení]. 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

VIII. ČASŤ 
 
§ 30 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce. 

IX. ČASŤ 
 
§ 31 
Zrušovacie ustanovenie 

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Tomášovce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Tomášovce

X. ČASŤ 

§ 32 
Záverečné ustanovenia 

1. Na uplatnenie pripomienok k Návrhu VZN 1/2021 obce Tomášovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce bol tento vyvesený na úradnej tabuli dňa 03.08.2021 a zvesený dňa 19.08.2021.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce sa na tomto VZN 1/2021 obce Tomášovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce uznieslo dňa 19.08.2021 prijatím uznesenia č. 101/2021/B.
3. VZN 1/2021 obce Tomášovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce bolo vyhlásené vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci dňa 20.08.2021 a nadobúda účinnosť dňa 04.09.2021.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 20. 8. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť