Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností

VZN vo formáte .pdf po kliknutí tu: VZN_1_2020-dodatok_VZN_2-2019_o_dani_z_nehnutelnosti (293.96 kB)

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce.
                               
Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 85/2019/B zo dňa 13.12.2019, sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

V Štvrtej časti, čl. X Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa § 23 ods. 1 vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:

§ 23
Sadzba poplatku

1) Správca dane u poplatníkov podľa § 77 zákona ustanovuje sadzbu poplatku podľa § 78 vo výške 0,025 € za liter komunálneho odpadu a 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.


Čl. 2

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce ostávajú nezmenené.

Čl. 3

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2020 a zvesený dňa 14.12.2020.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č. 98/2020/B zo dňa 16.12.2020.
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 17.12.2020.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2021.

V Tomášovciach dňa 17.12.2020.

Ing. Ján Mičuda, starosta obce

Vyvesené: 17. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť