Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce

VZN_c.1_2017_ktorym_sa_vyhlasuje_zavazna_cast_Uzemneho_planu_obce_Tomasovce

OBEC  TOMÁŠOVCE

                                     

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

OBCE  TOMÁŠOVCE

č. 1/2017

 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu obce Tomášovce

 

Schválené OZ v Tomášovciach dňa: 12. 07. 2017

Účinnosť: 29. 07. 2017

 

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

v y d á v a

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  TOMÁŠOVCE

č. 1/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

1/ Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach podľa § 11 ods. 4 písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej  len VZN) Obec Tomášovce vyhlasuje záväznú časť Územného plánu obce Tomášovce schváleného uznesením č. 55/2017 zo dňa 12.07.2017.

§ 2

Rozsah platnosti

VZN je platné pre územie obce Tomášovce vymedzené jeho katastrálnym územím. Návrhové obdobie Územného plánu obce Tomášovce je rok 2030.

§ 3

Záväzná časť územného plánu

Neoddeliteľnú časť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce v rozsahu:

a) Textová časť, kapitola 3. Riešenie územného plánu – Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN v rozsahu nasledovných kapitol:

3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (vrátane  určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzity ich využitia)

3.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

3.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

3.5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

3.6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability

3.7. Vymedzenie zastavaného územia obce

3.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

3.9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na sanáciu a na chránené časti krajiny

3.10. Zoznam verejnoprospešných stavieb

3.11. Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny

3.12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.

 

  1. Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorá obsahuje:

Výkres č. 2           Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,   s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami,

                          M 1:5 000

Výkres č. 3        Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami,

                          M 1:10 000

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

 

Schválený územný plán obce Tomášovce je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

  1. 1x Obec Tomášovce – Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce,
  2. 1x Mesto Lučenec – Stavebný úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec,
  3. 1x Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky,
  4. Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu obce Tomášovce je zverejnená na webovom sídle obce Tomášovce www.tomasovce.sk

§ 5 

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na zasadnutí dňa 12.07.2017 uznesením č. 55/2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia.

 

                                                                                               .......................................................

                                                                                                          Ing. Ján Mičuda, v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Príloha č. 1  Textová časť ÚPN Tomášovce, kapitola C. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb

Príloha č. 2 Grafická časť ÚPN Tomášovce, výkresy č. 2 a 3

 

Návrh                                                                        VZN

Vyvesený: 16.06.2017                                               Schválené:  12.07.2017

Zvesený:    12.07.2017                                              Vyvesené:   13.07.2017

                                                                                   Zvesené:     01.08.2017

Vyvesené: 13. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2017

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť