Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Tomášovce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tomášovce

VZN_2-2016_o_urceni_predajneho_a_prevadzkoveho_casu

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  TOMÁŠOVCE č. 2/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  obce Tomášovce

Schválené OZ v Tomášovciach dňa: 24.08.2016
Účinnosť od: 09.09.2016

Obec Tomášovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služiebna území  obce Tomášovce

Čl. I
Všeobecné ustanovenia


1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len "prevádzkový čas") v prevádzkarňach na území obce Tomášovce (ďalej len "obec").
2. Toto nariadenie neurčuje:
a) prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja,
b) čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí. 

Čl. II
Základné pojmy


1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou - priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovaru a poskytovaní služieb; prevádzkárňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby,
b) prevádzkovateľom - osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov, 
c) herňou - miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom,
d) exteriérovým sedením – sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou, 
e) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej "prevádzková doba") – časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,
f) všeobecnou prevádzkovou dobou - prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa od 06:00 hod do 22:00 hod, 
g) uzavretou spoločnosťou – skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.), 
h) prísluchovou hudbou - hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, hudba určená na počúvanie, 
i) hudobnou produkciou - hudba reprodukovaná technickým zariadením, diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, "živá" hudba na počúvanie, spev a pod., 
j) hlukom - každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom, 
k) nočným časom - časový úsek dňa od 22:00 hod do 06:00 hod nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

Čl. III
Povinnosti prevádzkovateľa


1. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť „obci“ vždy do 5 kalendárnych dní: 
a) otvorenie prevádzkárne a určenie prevádzkovej doby, 
b) zmenu prevádzkovej doby, 
c) zrušenie prevádzkárne.
2. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť prevádzkovú dobu.
3. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".
4. Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou „obce“ musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
5. Prevádzkovateľ je povinný: 
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto nariadenia, 
b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22:00 hod v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni, 
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

Čl. IV
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb


1. Pre celé územie obce Tomášovce sa určuje čas predaja v obchodoch a pravidlá času prevádzok služieb takto:
a) v reštauračných prevádzkach, v prevádzkach s pohostinskou činnosťou alebo predajom piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu, v herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami:
pondelok         od 06:00 – do 22:00 hod.
utorok        od 06:00 – do 22:00 hod.
streda        od 06:00 – do 22:00 hod.
štvrtok        od 06:00 – do 22:00 hod.
piatok        od 06:00 – do 24:00 hod.
sobota        od 06:00 – do 24:00 hod.
nedeľa        od 06:00 – do 22:00 hod.
b) pre exteriérové (vonkajšie) sedenia a terasy v prevádzkach uvedených v písm. a) tohto odseku, ktoré sú prevádzkované spoločne s prevádzkou a patria k prevádzke:
pondelok až nedeľa   od 07:00 – do 22:00 hod.
c) v reštauračných prevádzkach a v sále kultúrneho domu pri usporiadaní spoločenského podujatia (najmä rodinné a podnikové oslavy, plesy, tanečné zábavy) pri vopred určenej uzavretej spoločnosti:
pondelok         od 06:00 – do 22:00 hod.
utorok        od 06:00 – do 22:00 hod.
streda        od 06:00 – do 22:00 hod.
štvrtok        od 06:00 – do 22:00 hod.
piatok        od 06:00 – do 05:00 hod.
sobota        od 06:00 – do 05:00 hod.
nedeľa        od 06:00 – do 22:00 hod.
d) v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania (motorest, kemping, ubytovňa) a na čerpacích staniciach pohonných hmôt je prevádzková doba časovo neobmedzená. 
e) v ostatných obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb je povolená všeobecná prevádzková doba v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Čl.  V
Obmedzenie prevádzkového času


1. V prípade, že v určitej prevádzke došlo v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch k opakovanému protiprávnemu konaniu spáchanému v súvislosti s prevádzkou na úseku ochrany verejného poriadku, rušenia nočného kľudu a občianskeho spolunažívania, môže sa prevádzkový čas obmedziť na maximálny rozsah od 06:00 hod do 21:00 hod na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.
2. Za opakované protiprávne konanie v zmysle odseku 1 sa nepovažuje protiprávne konanie spáchané v priebehu jedného dňa.
3. Spáchanie protiprávneho konania v zmysle odseku 1 oznamuje obec prevádzkovateľovi zariadenia písomne do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní priestupku alebo od udelenia sankcie za spáchanie priestupku v blokovom konaní v zmysle osobitných právnych predpisov.
4. Obmedzenie prevádzkového času oznamuje písomne obec prevádzkovateľovi zariadenia. Obmedzenie prevádzkového času je účinné od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie prevádzkovateľovi doručené.

Čl. VI
Kontrola a sankcie


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta a ním poverení zamestnanci Obce Tomášovce.
2. Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
3. Za nedodržanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť pokutu v zmysle  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6.638,00 EUR.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia


1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 08.08.2016 a zvesený dňa 24.08.2016
2. Toto nariadenie bolo Obecným zastupiteľstvom v Tomášovciach schválené dňa 24.08.2016 uznesením č. 58/2016
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09.09.2016

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené dňa 25.08.2016
Zvesené dňa  12.09.2016
 

Vyvesené: 25. 8. 2016

Dátum zvesenia: 10. 9. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť