Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.40/2016 dňa 15.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 obce Tomášovce o odpadoch

VZN o odpadoch č.1/2016 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  TOMÁŠOVCE  Č. 1/2016 O ODPADOCH

Schválené OZ v Tomášovciach dňa: 15. 06. 2016
Účinnosť od: 01. 07. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, ods. 8 a ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov (ďalej tiež "zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce (ďalej tiež "nariadenie").

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


článok 1
Predmet úpravy


Obec Tomášovce  týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a vytriedenými zložkami z komunálneho odpadu z domácností, ktoré vznikajú na území obce Tomášovce, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného nakladania s odpadmi, ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

II.ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


článok 2
Základné pojmy


1. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
3. Ďalšie pojmy ako komunálne odpady (ďalej len „KO“), drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“), nebezpečné odpady, triedený zber komunálnych odpadov, množstvový zber odpadov, zberový dvor sú definované v § 80 zákona o odpadoch a riadi sa nimi toto VZN.

článok 3
Komunálny odpad a jej zložky


VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO:
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad
- 20 01 11 textílie
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené ako „O“)
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
- 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 07 objemový odpad
- 20 03 08 drobný stavebný odpad
- Komunálne odpady obsahujúce nebezpečné zložky, na ktoré sú vytvorené podmienky pre ich zber a ďalšie nakladanie u zmluvného partnera obce na zbernom dvore.

článok 4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi


1. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce a s DSO, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
2. Obec je povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Systém zberu odpadov na území obce je stanovený týmto VZN a je záväzným na celom území obce Tomášovce.
4. Vykonávať zber, prepravu KO na území obce môže len ten, kto má uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou s výnimkami uvedenými v zákone o odpadoch.
5. Obec pre plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f, a g, zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od držiteľa KO alebo od toho, kto nakladá s KO na území obce potrebné informácie.
6. Držiteľ KO alebo ten, kto nakladá s KO na území obce, je povinný obci poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním KO vždy najneskôr k 15. dňu nasledujúcemu po ukončení príslušného štvrťroka.
7. Triedený zber odpadu na území obce v súlade s termínmi uvedenými v zákone o odpadoch (od 1.7.2016) hradí organizácia zodpovednosti výrobcov týchto oddelene zbieraných zložiek odpadov. Financovanie triedeného zberu nebude zahrnuté do miestneho poplatku za KO.

článok 5
Práva pôvodcu a držiteľa komunálneho odpadu


1. Pôvodca KO má právo na poskytnutie zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti v množstve a druhu zodpovedajúcom zvolenému systému zberu.
2. Pôvodca KO má právo na ich pravidelný odvoz, ako aj odvoz vytriedených zložiek odpadov, podľa podmienok zberu jednotlivých druhov odpadov a podľa možností prístupu zbernej techniky.
3. Pôvodca odpadu má právo ukladať objemový odpad 2x ročne do veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so spracovaným harmonogramom.
4. V prípade nedodržania povinností zo strany poskytovateľa služby má pôvodca odpadu právo na odvoz odpadu v náhradnom termíne.
5.  Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

článok 6
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu


1. Pôvodca resp. držiteľ odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO na území obce podľa tohto VZN,
b) KO triediť na jednotlivé zložky odpadu a vytriedené zložky ukladať do predpísaných zberových nádob resp. vriec,
c) zmesový KO ukladať do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stojísk kontajnerov,
d) KO ukladať do zberných nádob tak, aby bol obsah vysýpateľný do zberného vozidla bez potreby manuálneho vyprázdňovania,
e) zberné nádoby nenapĺňať stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným (tzv. zeleným) odpadom, a tým poškodzovať zbernú nádobu, resp. znemožniť vývoz zberným vozidlám,
f) zberové nádoby neprekladať z miesta určeného na vývoz, chrániť ich pred stratou, poškodením, stratu a poškodenie zabraňujúce ďalšej prevádzke je nutné nahlásiť na obecný úrad,
g) zberové nádoby v rodinných domoch uložiť na vlastnom pozemku a v deň zberu odpadu sprístupniť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a  cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ miestneho poplatku za KO,
h) používať len zberové nádoby označené príslušnou nálepkou obce,
i) biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad) ukladať na  miesto určené obcou, 
j) umožniť prístup kontrolovaným orgánom obce na stojisko zberných nádob s nakladaním KO,
k) platiť obci miestny poplatok za KO,
l) iné nakladanie s KO a zberovými nádobami (najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk, ich používanie na iný účel, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) je zakázané,

článok 7
Práva obce


1. Obec má právo určovať systém a spôsob zberu, prepravy, zhromažďovania, zhodnocovania, zneškodňovania a triedenia KO.
2. Vyberať miestny poplatok za KO v súlade s platným VZN určujúcim tento poplatok na príslušný kalendárny rok.
3. Určovať rozmiestnenie a počet zberných nádob na zber KO a ich spôsob rozdeľovania.
4. Obec má právo odmietnuť vývoz odpadu v prípade porušenia § 6 ods. 1, písm. d)  až h) tohto VZN.
5. Obec má právo rozhodnúť o úprave počtu alebo objeme zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním produkovaného odpadu.
6. Obec má právo uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom.

článok 8
Povinnosti obce


1. Informovať občanov o spôsobe zberu odpadov, zapojenia sa do triedeného zberu odpadov, zberových miestach a harmonogramoch zberu odpadov.
2. Zabezpečiť potrebný počet zberných nádob na zber KO.
3. Zabezpečiť zber objemového odpadu 2x ročne podľa spracovaného harmonogramu.
4. Zriadiť v obci zberný dvor na zabezpečenie možnosti dovozu určených druhov odpadu.

III.ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, SPÔSOB ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ A OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

článok 9
Komunálny odpad


1. Obec zabezpečuje zber a odvoz KO od fyzických osôb bývajúcich v rodinných domoch, od fyzických osôb bývajúcich v bytových domoch,  od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, právnických osôb a iných právnických osôb a inštitúcií. Na území obce sa stanovuje množstvový zber KO, pre všetkých pôvodcov KO v obci.
2. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov v obci Tomášovce:
a) KUKA nádoba 110 litrová,
b) KUKA nádoba 120 listrová,
c) KUKA nádoba 240 litrová,
d) plastové vrecia čierne – jednorázové s číselným kódom,
e) VOK – veľkoobjemový kontajner
f) MOK – nádoby 1100 litrová
3. Obec umožňuje pôvodcom KO, aby si zakúpil vlastné zberné nádoby, resp. ich obec po vzájomnej dohode zabezpečí na náklady pôvodcu odpadu KO )náklady na zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov poplatku za zber KO v obci).
4. Minimálny počet zberných nádob a minimálny interval zberu odpadov
a) Pre rodinné a bytové domy sa stanovuje:
- 1 ks 110 l (1ks 120l) zberná nádoba (obvyklý počet občanov 1-4 bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za kalendárny rok,
- 1 ks 110 l (1ks 120l) zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 26 x za kalendárny rok,
- 2 ks 110 l (2 ks 120 l) alebo 1 ks 240 l zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za kalendárny rok,
- 1 ks 110 l (1ks 120l) zberná nádoba (v odôvodnených prípadoch samostatne žijúca osoba bývajúca v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 6 x za rok.
b) Pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa určí dostatočný počet zberných nádob 110 l, 120 l, 240 l alebo 1100 l zodpovedajúci množstvu ním vyprodukovaného KO a systému zberu KO. Frekvencia vývozu je 1 x za dva týždne podľa schváleného harmonogramu obce.
5. Vhodný objem zbernej nádoby a interval vývozu sa ustanoví v „Dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO“ (vzor dohody je prílohou platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO).
6. Pri množstevnom zbere poplatník má možnosť platiť poplatok za odpady vo výške, ktorá zodpovedá skutočnému množstvu ním vyprodukovaných odpadov takým spôsobom, že voľbou vhodného objemu zbernej nádoby a intervalu vyprázdňovania zberných nádob vždy bude mať pripravenú k odvozu plnú zbernú nádobu.
7. Kalendár vývozu a zberu je celoročne zverejnený na internetovej stránke obce.
8. Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skladovaním na skládke v Dolnej Slatinke lokalita Čurgov.

článok 10
Zber objemového odpadu, zberný dvor a drobné stavebné odpady


1. Obec zabezpečuje zber a odvoz objemového odpadu dvakrát ročne zberom do veľkoobjemového kontajnerov umiestnených na vhodných miestach v obci. Harmonogram termínov odvozu stanovuje obec. Harmonogram zverejní v obci spôsobom obvyklým a na webovej stránke obce.
2. VOK slúžia na objemový odpad z domácností a DSO do objemu max. 1 m3/osoba/rok. Do VOK je zakázané ukladať nebezpečné odpady, BRO ako aj stavebné odpady pochádzajúce zo stavebnej činnosti inej ako DSO.
3. Prepravu a zneškodňovanie DSO presahujúceho stanovený limit uvedený v odst. 3 si zabezpečí stavebník na vlastné náklady. Pristavenie VOK si občan ako aj FO objednáva u organizácie poverenej zberom prostredníctvom obce.
4. Pôvodcovia DSO sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov (zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok, kovov, dreva, plastov a iné).
5. Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
6. Obec zabezpečí 2x ročne zber KO s obsahom škodlivých látok. Spôsob zberu, druhy zbieraných KO ako aj termíny zvozu oznámi na svojej webovej stránke.
7. Ukladanie pneumatík na zbernom dvore je zakázané.
8. Obec určuje výrobcom elektrozariadení a prenosných batérií a akumulátorov na oddelený  zber elektrozariadení z domácností a prenosných batérií a akumulátorov priestorov v areáli Obecného úradu na ulici Partizánska 132/7.
9. Veterinárne lieky a humanitárne lieky nespotrebované fyzickými osobami, vrátane zdravotníckych pomôcok je možné odovzdať v lekárňach mimo obce na to určených .
10. Obec zavádza množstvový zber DSO za nasledovných podmienok:
a) DSO môže doviesť do VOK fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Tomášovce a to z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, ktorá platí miestny poplatok za KO,
b) DSO je možné odovzdať po určení objemu a zaplatení miestneho poplatku za DSO určeného na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.

IV.ČASŤ
TRIEDENÉ ZLOŽKY

článok 11
Zber triedených zložiek odpadu


1. Obec zabezpečuje zber nasledovných triedených zložiek odpadu:
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) plasty, ale aj odpady z obalov a neobalových výrobkov,
d) viacvrstvové kombinované materiály,
e) kovy,
f) textílie,
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
h) biologicky rozložiteľný odpad,
i) jedlé oleje a tuky.
2. Zber papiera a lepenky sa realizuje v lokalite s rodinnými domami a bytovými domami do 110 l vriec modrej farby so zberom spravidla 1x mesačne podľa spracovaného harmonogramu.
3. Zber skla sa realizuje v lokalite s rodinnými domami a bytovými domami do 110 l vriec zelených. 
4. Zber plastov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa realizuje v lokalite s rodinnými domami a bytovými domami do 110 l vriec žltej farby so zberom spravidla 1x mesačne podľa spracovaného harmonogramu.
5. Zber kovov sa realizuje v lokalite s rodinnými domami a bytovými domami  jeho vývoz je podľa potreby.
6. Zber textílie sa realizuje v lokalite obecného úradu do kovových označených kontajnerov s vývozom spravidla 1x mesačne. Náklady na uvedený zber nie sú obsiahnuté v miestnom poplatku za KO.
7. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Tento odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber KO.
8. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je rozdelené do nasledovných skupín:
a) zber tzv. zeleného odpadu sa realizuje:
- Konáre je potrebné popíliť na dĺžku max 1,5 m a maximálnu hrúbku 0,2 m
- Viničné prútie je odporúčané zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec 
b) zber zeleného odpadu zo záhrad z pozemkov slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb sa ukladá dočasne na označené miesto. Ukladať iný odpad na toto miesto je zakázané,
c) zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, je pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s takýmto odpadom nemožno pokry ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku, a preto táto povinnosť v obci nie je určená. Napriek uvedenému majú fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Tomášovce možnosť doviesť tento druh odpadu na zberový dvor, odkiaľ je zabezpečený jeho týždenný vývoz.
9. Zber jednotlivých olejov a tukov je zabezpečený v priestoroch budovy obecného úradu ulica Partizánska 132/7 do pripravovaných nádob, ktorých pravidelný zber je zabezpečený  zmluvným partnerom obce. 

V.ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

článok 12
Pôsobnosť obce


1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve) § 109 písm. a) zákona a o odpadoch),
b) postupuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.
2. Obec prijíma ohlásenia vo veciach odpadového hospodárstva, ktorých riešenie je v jeho kompetencii. Fyzické osoby, ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby môžu svoje pripomienky nahlasovať na Obecný úrad Tomášovce poštou, alebo e-mailom. Z podania musí byť zrejmé o aký podnet sa jedná, časová a miestna súvislosť, prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré dopomôžu k vyriešeniu predmetu podania.

článok 13
Priestupky


Priestupky na úseku odpadového hospodárstva, ktorých riešenie je v kompetencii obce sú uvedené v zákone o odpadoch § 115 ods. 1 písm. a) až k), za uvedené priestupky možno uložiť pokutu do výšky až 1.500,00 Eur.

článok 14
Zrušovacie ustanovenie


Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Tomášovce č. 2/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v obci Tomášovce.

článok 15
Záverečné ustanovenia


Toto VZN č. 1/2016 bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Tomášovciach dňa 15.06.2016 Uznesením č. 40/2016/B a nadobúda účinnosť 1.7.2016

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce


Návrh
Vyvesený: 27.05.2016
Zvesený: 15.06.2016

Schválené:
Vyvesené: 16.06.2016
Zvesené: 01.07.2016

Vyvesené: 16. 6. 2016

Dátum zvesenia: 2. 7. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť