Navigácia

Obsah

Výpis zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ODDIEL 5 - SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
§ 26
(3) Územné plány obcí a zón schvaľuje obec.

ODDIEL 6 - ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
§ 27
(3) Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.
(4) Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
b)doručením dotknutým orgánom.
(5) Obec o schválení územného plánu zóny individuálne upovedomí osoby, s ktorými návrh územného plánu prerokovala jednotlivo.
(6) Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Podklady ku schvaľovaniu záväznej ťasti UPN obce Tomášovce:

Návrh územného plánu obce Tomášovce - stanovisko podľa § 25 stavebného zákona

Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce - docx

Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce - pdf

Príloha č. 1 Textová časť ÚPN Tomášovce, kapitola C. Záväzná časť - záväzná časť je od strany 85 po stranu110.

Príloha č. 2 Grafická časť ÚPN Tomášovce, výkres č. 2 

Príloha č. 2 Grafická časť ÚPN Tomášovce, výkres č. 3