Navigácia

Obsah

Čo je územný plán obce ? - kliknite tu.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TOMÁŠOVCE 

schválený Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce na svojom zasadnutí dňa 12.07.2017 uznesením č. 55/2017.

A. Textová časť

Textová časť

B. Grafická časť

Výkres širších vzťahov – v mierke 1: 50 000 (výkres č. 1)

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1: 5 000 (výkres č. 2)

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1: 10 000 (výkres č. 3)

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1: 5 000 (výkres č. 4)

Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1: 5 000 (výkres č. 5)

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES – v mierke 1: 10 000 (výkres č. 6)

Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1: 5 000 (výkres č. 7)

 

Súvisiace dokumenty

Predkladacia správa k schvaľovaniu dokumentu ÚPN obce Tomášovce

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN obce Tomášovce

Súhlas nadradeného orgánu územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona

VZN č.1/2017 obce Tomášovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Tomášovce