Navigácia

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Mičuda Ján, Ing.Starosta+42 147 4371 446
+421 908 941 808
starosta@tomasovce.sk
Petian JánZástupca starostu

Funkcia zástupcu starostu je vykonávaná v zmysle Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.        

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

POVERENIE

pre poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach Jána Petiana, narodeného dňa           , trvale bytom         , 985 56 Tomášovce, vydané starostom obce Tomášovce Ing. Jánom Mičudom,  podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z.z. a v znení neskorších predpisov.
      Podpísaný Ing. Ján Mičuda – starosta obce Tomášovce, poverujem poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach Jána Petiana funkciou zástupcu starostu obce Tomášovce – vo volebnom období 2018 – 2022. Zároveň určujem pre rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu obce Tomášovce pracovný úväzok v rozsahu 37,5 hodín týždenne.

Zástupcovi starostu určujem rozsah zastupovania starostu nasledovne:

1. Počas prítomnosti starostu obce:
a) v súčinnosti so starostom obce
➢ organizuje a riadi činnosť sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri Obci Tomášovce;
➢ organizuje a riadi činnosť občanov zaradených na malé obecné služby;
➢ podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole miestneho rozvoja obce, rozvojových programov a investícií;
➢ koordinuje, organizuje a vedie činnosť v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva, úprave verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne;
➢ riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach;
➢ reprezentuje a zastupuje obec na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou obce;
➢ organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie;
b) samostatne
➢ vedie evidenciu dochádzky, určuje náplň práce zamestnancov sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri Obci Tomášovce;
➢ vedie evidenciu dochádzky, určuje náplň práce občanov zaradených na malé obecné služby;
➢ zodpovedá za evidenciu jázd a používanie pridelených motorových vozidiel;
➢ zodpovedá za evidenciu a používanie technických zariadení a náradia prideleného sociálnemu podniku pracovnej integrácie zriadeného pri Obci Tomášovce;
➢ zodpovedá za evidenciu a používanie technických zariadení a náradia prideleného na používanie občanmi zaradenými na malé obecné služby;
➢ na základe úloh určených starostom obce a obecným zastupiteľstvom organizuje a riadi práce zamestnancov sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri Obci Tomášovce a občanov zaradených na malé obecné služby:
- pri správe a údržbe nehnuteľností v majetku obce,
- pri zabezpečovaní dozoru nad plynovými kotolňami v majetku obce,
- pri správe a údržbe miestneho cintorína v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
- pri zabezpečovaní činností spojených s prevádzkou obecnej čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom ČOV Tomášovce a Kanalizačným poriadkom verejnej kanalizácie Tomášovce,
- pri zabezpečovaní prehliadok a údržby detských ihrísk a športovísk v obci,
- pri  zabezpečovaní čistoty a údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci, 
- pri letnej a zimnej údržbe miestnych komunikácií, 
➢ plní ostatné úlohy určené starostom obce, obecným zastupiteľstvom a obecnou radou;
➢ zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce;
➢ je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať;
➢ je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru;
➢ schvaľuje pracovné cesty starostu obce;
➢ plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti a požiarnej ochrany;
2. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah od 1 do 5 pracovných dní:
➢ vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia;
➢ zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva bez možnosti podpisu ich uznesení v prípadoch ich zasadnutí;
➢ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce;
➢ podpisuje rozhodnutia, potvrdenia, stanoviská obce – v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostu;
➢ podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostu;
➢ zastupuje obec na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, bez právomoci uzavrieť zmluvy;
3. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah od 6 do 35 pracovných dní:
➢ vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia;
➢ zvoláva a vedenie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva s podpisom ich uznesení v prípadoch ich zasadnutí;
➢ podpisuje rozhodnutia, potvrdenia, stanoviská obce – v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostu;
➢ podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostu;
➢ zastupuje obec na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, s  právomocou uzavrieť zmluvu po poverení, ktoré vydá obecné zastupiteľstvo;

4. Dlhodobé zastupovanie – rozsah  od 36 do 100 pracovných dní:
➢ vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1a tohto poverenia;
➢ plní úlohy starostu vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/, b/ c/, e/, ods. 5, ods. 6, ods. 9 zákona o obecnom zriadení;
➢ nie je oprávnený vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,  /§ 13 ods. 4 písm. d/;
5. Dlhodobé zastupovanie – rozsah nad 100 pracovných dní:
➢ zástupca starostu plní úlohy starostu obce vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 až 10 zákona o obecnom zriadení v celom rozsahu;

Zástupca starostu je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania starostom obce a zástupcom starostu obce a platí počas volebného obdobia 2018 – 2022 resp. do odvolania starostom obce.

V Tomášovciach, dňa 14.02.2019

Poverenie vydal: Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Poverenie prijal: Ján Petian v.r.

 

URČENIE  MESAČNEJ ODMENY

      
Jánovi Petianovi, zástupcovi starostu obce  Tomášovce, podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z.z. a v znení neskorších predpisov. Starosta obce Tomášovce Ing. Ján Mičuda určuje mesačnú odmenu Jánovi Petianovi – zástupcovi starostu obce 


                                                     vo výške 944,55 eur,

slovom deväťstoštyridsaťštyri eur a päťdesiatpäť eurocentov, s účinnosťou od 01.03.2019. Určená odmena patrí poverenému zástupcovi starostu – poslancovi Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach počas výkon funkcie zástupcu starostu, vo volebnom období 2018 – 2022. Mesačná odmena bude vyplácaná vo výplatnom termíne obce Tomášovce, po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

V Tomášovciach, dňa 28.02.2019.                                                                    

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce