Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 24.11.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ľubica Hrnčiarová - poslankyňa OZ, Ing. Gabriela Fábiánová - hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2021/II-2
7. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2020
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2022
9. Prerokovanie zámeru predložiť žiadosti o poskytnutie NFP v rámci vyhlásených výziev
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov – diskusia
13. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 120/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Jána Kandu a Mgr. Štefana Habana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Milan Lošťák, Mária Kúkeľová a Renáta Macková - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 121/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Jána Kandu a Mgr. Štefana Habana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení – Ing. Milan Lošťák, Mária Kúkeľová a Renáta Macková – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 122/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady predložil starosta obce. Uviedol, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 123/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta. Uviedol, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 124/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2021/II-2
Starosta predložil správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky, ktorá tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice, nakoľko pani kontrolórka sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 125/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2021/II-2 zo dňa 09.11.2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2020
Starosta predložil Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Tomášovce, ktorá tvorí Prílohu  č. 4 tejto zápisnice. Ďalej informoval, že audit ročnej účtovnej závierky za rok 2020 vykonala Ing. Katarína Karczagová, nezávislá audítorka. Z vykonaného auditu spracovala Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu Obce Tomášovce a List obecnému zastupiteľstvu. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 126/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2020
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.     

O 18:20 hod. príchod poslankyne p. Ľubice Hrnčiarovej.

8/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Uviedol, že vzhľadom na nejasný vývoj ekonomiky a tým aj príjmy obce v roku 2021 je rozpočet vypracovaný ako skeptický. V prípade, že sa ekonomika zotaví a budú narastať príjmy nad rámec predpokladu, tak sa v priebehu roka operatívne upraví.
Starosta informoval, že MEPOS, s.r.o., Lučenec navýšil poplatky za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Navrhol, aby sa toto premietlo aj vo VZN Obce Tomášovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Tomášovce.
Poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 127/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie -
návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
B/ - žiada -
starostu o vypracovanie návrhu zmien VZN o miestnych poplatkoch v časti komunálny odpad o výšku zvýšenia nákladov firmou MEPOS, s.r.o., Lučenec a tiež v časti drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad
Z: starosta obce                                                          T: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.     

9/ Prerokovanie zámeru predložiť žiadosti o poskytnutie NFP v rámci vyhlásených výziev
Starosta podal informáciu, že boli vyhlásené viaceré výzvy o poskytnutie dotácií, z ktorých pre obec je zaujímavá „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19“, „Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“, „Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkých formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie“, „Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions“, „Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ a „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. c) zákona výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)“.
Všetci poslanci OZ súhlasili so zapojením sa do výziev. A v prípade potreby tiež súhlasia so spolufinancovaním vo výške 5 %.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 128/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jeho spolufinancovanie projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
2. výšku celkových výdavkov na projekt: 500.000,00 EUR
3. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 475.000,00  EUR
4. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 25.000,00 EUR
5. Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
B/ - berie na vedomie informáciu o vyhlásení –
1. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19
2. Výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
3. Výzvy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkých formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie
4. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions“, „Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
5. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. c) zákona výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) Žiadosť od Iveta Uhrinová – PEKÁREŇ KLAS, SZČO, IČO: 34680144 o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021. 
Starosta uviedol, že žiadateľke bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup pekárenského vybavenia - krájačka na chlieb“. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené zariadenie už nie je potrebné, žiadateľka úctivo žiada obec o zmenu účelu použitia dotácie na „Výmenu okna miestnosti výroby chleba PEKÁRNE KLAS“.
Všetci poslanci OZ so zmenou účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu obce súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 129/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
zmenu účelu použitia dotácie z rozpočtu obce pre Iveta Uhrinová – PEKÁREŇ KLAS, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR z účelu „Nákup pekárenského vybavenia - krájačka na chlieb“ na nový účel „Výmena okna miestnosti výroby chleba PEKÁRNE KLAS“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.

11/ Rôzne
Starosta podal informáciu, že bude potrebné riešiť prípravu nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou a ku dňu 31.12.2021 vykonať inventarizáciu majetku obce. Obecný úrad chce ešte vydať vianočné číslo Tomášovských noviniek, zabezpečiť pre deti žijúce v obci mikulášske balíčky a pripraviť darčekové taštičky, ktorými obdarí dôchodcov jubilantov obce za rok 2021.  
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 130/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie informáciu, že obecný úrad -
1) pripraví nový sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou
2) ku dňu 31.12.2021 vykonanie inventarizácie majetku obce
3) zabezpečí vydanie vianočného čísla Tomášovských noviniek
4) zabezpečí zaobstaranie a distribúciu mikulášskych balíčkov deťom žijúcim v obci
5) zaobstará a rozdistribuuje darčekových taštičiek pre dôchodcov jubilantov
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 131/2021 zo dňa 24.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Ján Kanda v.r., 1. overovateľ
Mgr. Štefan Haban v.r., 2. overovateľ

Prílohy:

Pozvanka_OZ_24.11.2021.pdf (346.26 kB)

Zapisnica_OZ_24.11.2021.pdf (957.22 kB)

Priloha_1-Prezencna_listina_24.11.2021.pdf (66.81 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_24.11.2021.pdf (841.35 kB)

Priloha_3-Sprava_HKO_To_II-2-2021.pdf (639.64 kB)

Priloha_4-Sprava_auditora_obec_Tomasovce_za_rok_2020.PDF (1.51 MB)

Priloha_5-Navrh_rozpoctu_na_rok_2022.pdf (204.95 kB)

Vyvesené: 26. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť