Navigácia

Obsah

Späť

Publicita projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce"

V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program bola začatá realizácia projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce"

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ dotácie: Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474

Miesto realizácie projektu:  Obec Tomášovce

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BYP7

Kód Výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Zazmluvnená výška dotácie: 305 753,93 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 321 846,24 EUR

Hlavný cieľ projektu:

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“ rieši úpravu vnútrobloku s dôrazom na skvalitnenie životného prostredia. Projekt je zameraný na komplexnúrevitalizáciu vnútroblokovej plochy, ktorá je v súčasnosti tvorená štruktúrou bytových domov a sieťou pôvodných spevnených plôch, trávnatou plochou, vzrastlouzeleňou a parkovými prvkami. Ako podstatná funkcia je funkcia bývania v bytových domoch, kde kvalitu obytného prostedia definujú jednak atribúty prírodnéhoprostredia, ale aj atribúty súvisiace so sociálnou infraštruktúrou. Zámerom projektu je vytvoriť na mieste nový oddychovo-rekreačný priestor pre všetky vekové kategórie obyvateľov, ktorého súčasťou bude:
- nové detské ihrisko pre deti predškolského a mladšieho školského veku,
- oddychová zóna prioritne navrhnutá pre ukľudnené aktivity – pre seniorov, matky s deťmi a pod.
- trávnatá plocha vhodná pre nenáročnú rekreačno-športovú činnosť a pre rôzne pohybové aktivity všetkých vekových skupín obyvateľov tejto časti obce,
- celkové dotvorenie plochy vhodným mobiliárom a zeleňou.
Revitalizacia_vnutrobloku_v_obci_Tomasovce.jpg
 
 

Vyvesené: 22. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť