Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

 

Vydal: Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474

Dátum vydania: 12.09.2023

Spisová značka (číslo rozhodnutia): OCÚ-S2023/00284-To

Predmet konania: Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu "Vybudovanie 1 ks výťahu v bytovom dome: Družstevná 302/17, Tomášovce"

Oznámenie vo formáte .pdf je tu: Oznamenie_zacatie_staveb_konania_vybudovanie_vytahu_v_bytovke.pdf (161.34 kB)

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Tomášovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

 

Vyvesené: 13. 9. 2023

Dátum zvesenia: 29. 9. 2023

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť