Navigácia

Obsah


Zverejnené dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí konania - PRP, s.r.o. - Zdroj OZE - fotovoltaický CIV 563 kWp 06.12.2023 22.12.2023
Verejná vyhláška
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2023 06.12.2023 14.12.2023
Pozvánka
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 4/2023 27.11.2023 13.12.2023
o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 5/2023 27.11.2023 13.12.2023
, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce
Návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2024 a výhľad na roky 2025 a 2026 27.11.2023 13.12.2023
Návrh rozpočtu na pripomienkovanie.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 3/2023 26.11.2023 12.12.2023
, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tomášovce
Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.10.2023 16.10.2023
Oznámenie verejnosti 12.05.2023
Zaburinenie pozemkov - upozornenie
Publicita projektu "Malá kompostáreň v obci Tomášovce" 29.01.2023
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začatá realizácia projektu "Malá kompostáreň v obci Tomášovce"
Publicita projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce" 22.01.2023
V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program bola začatá realizácia projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce"
Publicita projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením" 24.01.2020
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zrealizovaný projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením".

Úradná tabuľa