Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - zverejnenie RPS

Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce "Lokalita PRP a ihrisko"

Oznámenie verejnosti

Obec Tomášovce oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách  v znení účinnom do 31. augusta 2022 (ďalej „zákon“) známym vlastníkom so známym pobytom doručuje výpis z registra pôvodného stavu v zmysle § 10 ods. 1 zákona, ktorý je vyhotovený pre obvod projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce „Lokalita PRP a ihrisko“.
Register pôvodného stavu bol zároveň doručený Združeniu účastníkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v Tomášovciach „Lokalita PRP a ihrisko“.
 
V prípade záujmu o vysvetlenie výpisu sa obráťte na Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec (0961 652991 – Ing. Olšiaková) alebo na zhotoviteľa, ktorý Vám bude k dispozícii dňa 14. 12. 2022 (streda) v čase od 12:00 - 16:00 na Obecnom úrade v Tomášovciach, prípadne na základe vopred telefonicky dohodnutom termíne na adrese: Nám. Artézskych prameňov 1, Lučenec (Ing. Krigovská - 0902 920284 - krigovska@gruy.sk).
 
Register pôvodného stavu bude formou verejnej vyhlášky zverejnený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli Okresného úradu Lučenec na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa" https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/12dd4614-5520-4c1e-bfb4-50ea676bf0f4, vyvesením po dobu 30 dní na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce a zároveň bude zverejnený na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa". Register pôvodného stavu je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach   od 28. 11. 2022 do 28. 12. 2022 v pracovných dňoch počas stránkových hodín.
 
 
Dokumenty na stiahnutie tu vo formáte .pdf:
Zverejnenie_RPS_JPU_Tomasovce-verejna_vyhlaska.pdf (98.2 kB)
Object20221125083542033_1.pdf (707.51 kB)
Object20221125083542020_2.pdf (877.71 kB)
Object20221125083542033_3.pdf (408.11 kB)
                                                                                                             

Vyvesené: 28. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 12. 2022

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť