Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na stretnutie o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce

Verejná vyhláška

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán na konanie o pozemkových úpravách v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a v zmysle § 7 ods. 4 písm. e/ pozýva účastníkov konania pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce /vlastníkov, užívateľov pozemkov a ďalších účastníkov konania/ na stretnutie o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2022 na Obecnom úrade v Tomášovciach o 10:00 hod.

Táto pozvánka sa doručuje v zmysle § 7 ods. 4 písm. e/ zákona verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec a tiež sa zverejnení na webovej úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec. Súčasne sa pozvánka zverejní vyvesením na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce a zároveň sa zverejnení na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa". 

Ďalšie informácie o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce je možné získať na Okresnom úrade Lučenec, pozemkovom a lesnom odbore, Nám. republiky 26 alebo na tel. čísle +421 0961652983.

Pozvánka na stiahnutie tu vo formáte .pdf:  Pozvanka_stretnutie_PU.pdf (80.04 kB)

Vyvesené: 6. 12. 2022

Dátum zvesenia: 29. 12. 2022

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť