Navigácia

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2023

Zverejnenie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2023

Cieľ kontrolnej činnosti :
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.
Rozsah kontrolnej činnosti :
V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce.
Plán kontrolnej činnosti :
1)   Spracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
T : január - február 2023
2)   Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach obce.
T : marec - apríl 2023
3) Spracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2022.
 T : máj – jún 2023
 
V Tomášovciach 28.11.2022            
 
Ing. Gabriela Fábiánová
hlavná kontrolórka Obce Tomášovce                                              
 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2023 bol v zmysle § 18 f / 1 b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 29.11.2022  do 15.12.2022.      
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2023 bol prerokovaný a schválený na OZ v Tomášovciach uznesením č. ..................... /2022  zo dňa .........................2022.
 
Vo formáte .pdf je tu:  Plan_kontrolnej_cinnosti_1.polrok_2023.pdf (189.72 kB)

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 15. 12. 2022

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť