Navigácia

Obsah

Späť

Návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu na pripomienkovanie.

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025 - príjmová časť (klikni sem):

Rozpocet_prijmy_2023-navrh.pdf (400.73 kB)

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025 - výdavková časť (klikni sem):

Rozpocet_vydavky_2023-navrh.pdf (765.32 kB)

Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu uplynie dňa: 12.12.2022 o 24.00 hod.

Pripomienky je možné zasielať:

  1. poštou na adresu Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce,
  2. e-mailom na obec@tomasovce.sk
  3. ústne do zápisnice na obecnom úrade

Výňatok zo zákona o obecnom zriadení:

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu obce začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyvesené: 28. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť