Navigácia

Obsah

Podmienky o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce sú stanovené v súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a jeho doplnení a zmien (ďalej len zákon o odpadoch) a Všeobecne záväzným nariadením Obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce (ďalej len VZN 1/2021). VZN č. 1/2021 je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach alebo na web stránke obce na adrese vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-tomasovce/ .

Vo formáte .pdf je tu: Pravidla_zberu_KO_v_obci_Tomasovce_2021.pdf (497.75 kB)

Aplikácia - odvoz odpadu na stiahnitie je tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.kuliha.garbage&hl=sk&gl=US

Info o odvoze odpadu je tu: https://odvoz-odpadu.eu/miesto/162

Link na stránku triedime.sk: http://www.triedime.sk/

Link na stránku ENVI - PAK: https://envipak.sk/

Link na stránku MEPOS, s.r.o.: http://www.meposlc.sk/