Navigácia

Obsah

Obec Tomášovce podporí drobných podnikateľov postihnutých koronavírusom COVID 19 formou dotácie až do 500,- EUR

Obec Tomášovce sa rozhodla finančne podporiť živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov a drobných podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Tomášovce, alebo ktorí pôsobia resp. vykonávajú činnosť na území obce Tomášovce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce Tomášovce. Poskytne dotáciu najmä tým, ktorých činnosť výrazne zasiahla pandémia COVID-19. Dotáciu do výšky 500,- EUR budú môcť získať drobní podnikatelia tak, že podajú žiadosť do 31.05.2021 za podmienky, že nemajú žiadne podlžnosti a nedoplatky voči obci, a budú spĺňať aj ostatné požadované kritériá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce.

Celková výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu pre rok 2021 je 10.000,00 EUR. Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa pre rok 2021 je 500,- EUR. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotáciu schvaľuje starosta obce Tomášovce na základe odporučenia obecnou radou tak, ako je to uvedené vo VZN o podmienkach poskytovania dotácií.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Tomášovce je potrebné doručiť do podateľne ObÚ Tomášovce v termíne do 31.05.2021. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí.

Doručovacia adresa:  Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce.

Informácie k zverejnenej výzve : obec@tomasovce.sk , 0474371446, 0908941808. 

Poskytnutú dotáciu je možné využiť najmä na:

Dotácie sa neposkytujú:

Veríme, že aj týmto spôsobom dáme najavo, že si vážime prácu všetkých drobných podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Tomášovce a ktorých činnosť výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19.

Ing. Ján Mičuda, starosta obce

 

Celý text výzvy je zverejnený na web stránke obce – viď link:

Vyzva_na_podporu_sluzieb_a_RR_2021.pdf (387.48 kB)

Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_sluzieb_a_RR_2021.pdf (537.6 kB)

Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_sluzieb_a_RR_2021.doc (53 kB)

Priloha_1.docx (15.97 kB)

Priloha_2.docx (13.51 kB)

Priloha_3.docx (13.71 kB)

Priloha_4.docx (13.25 kB)