Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:18:14

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 410
TÝŽDEŇ: 2464
CELKOM: 314696

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce

Úvodné ustanovenie
§ 1

1/ Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach podľa § 11 ods. 4 písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej  len VZN) Obec Tomášovce vyhlasuje záväznú časť Územného plánu obce Tomášovce schváleného uznesením č. ........../2017 zo dňa .......................... .

§ 2
Rozsah platnosti

VZN je platné pre územie obce Tomášovce vymedzené jeho katastrálnym územím. Návrhové obdobie Územného plánu obce Tomášovce je rok 2030.

§ 3
Záväzná časť územného plánu

Neoddeliteľnú časť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce v rozsahu:
a) Textová časť, kapitola 3. Riešenie územného plánu – Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN v rozsahu nasledovných kapitol:
3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (vrátane  určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzity ich využitia)
3.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
3.4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia
3.5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
3.6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability 
3.7. Vymedzenie zastavaného územia obce
3.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
3.9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na sanáciu a na chránené časti krajiny
3.10. Zoznam verejnoprospešných stavieb
3.11. Vymedzenie častí obce pre podrobnejšie riešenie v územnom pláne zóny
3.12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.

b) Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorá obsahuje:
Výkres č. 2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, M 1:5 000
Výkres č. 3 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, M 1:10 000

§ 4
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

Schválený územný plán obce Tomášovce je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x Obec Tomášovce – Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce,
b) 1x Mesto Lučenec – Stavebný úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec,
c) 1x Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, 
d) Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu obce Tomášovce je zverejnená na webovom sídle obce Tomášovce www.tomasovce.sk

§ 5 
Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na zasadnutí dňa ....................... uznesením č. ............../2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia.


Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Príloha č. 1  Textová časť ÚPN Tomášovce, kapitola C. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb
Príloha č. 2 Grafická časť ÚPN Tomášovce, výkresy č. 2 a 3

Návrh
Vyvesený: 16.06.2017
Zvesený: 

VZN
Schválené:
Vyvesené: 
Zvesené: 

PRIPOMIENKOVANIE
Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k navrhovanému VZN a to:
a) V písomnej forme na adresu: Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce,
b) Ústne do zápisnice na Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce,
c) Elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@tomasovce.sk; obec@tomasovce.sk
V termíne do: 30.06.2017.

Textová časť, kapitola 3. Riešenie územného plánu – Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb a Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorá obsahuje Výkres č. 2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, M 1:5 000, Výkres č. 3 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami, M 1:10 000 je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce v kancelárii starostu obce a na webovom sídle Obce Tomášovce uzemny-plan-obce/konecne-znenie-upn-jun-2017/ .

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce . vo formáte pdf.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Tomášovce - voformáte docx.

Vyvesené: 16. 6. 2017

Dátum zvesenia: 2. 7. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť