Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:08:06

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 2463
CELKOM: 314695

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 29.11.2017 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu Tomášovce

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomní: poslanci OZ – Ing. Roman Pivarči (príchod o 19:03 hod.), Štefan Kocúr (ospravedlnený)
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je prítomných 7 poslancov OZ, t. j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1.     Otvorenie a schválenie programu
2.     Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.    Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Správy o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce Tomášovce  
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
8. Prerokovanie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a schválenie rozpočtu obce na rok 2018
9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov – diskusia
13. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 79/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach 
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová a Ing. Milan Lošťák – všetko poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Jána Petiana a Mgr. Štefana Haban, poslancov OZ. Starosta navrhol, aby sa v rámci diskusie k jednotlivým bodom mohli zapojiť aj prítomní občania.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 80/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ján Petian a Mgr. Štafan Haban - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú komisiu v zložení Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Milan Lošťák- poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu obce. Skonštatoval, že uznesenia prijaté OZ s termínom plnenia do 29.11.2017 sú splnené, alebo sú priebežne plnia. K dnešnému dňu nebolo splnené uznesenie č. 37/2015 zo dňa 15.04.2015, kde bol predĺžený termín do 31.12.2016 uznesením č. 50/2016. 
Starosta navrhol predĺžiť termín pre splnenie nasledovných uznesení OZ s termínom do 31.03.2017:
Uznesenie č. 81/2016/C zo dňa 14.12.2016, kde OZ ukladá Komisii výstavby a životného prostredia do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrh ohľadom riešenia odpadového hospodárstva v obci – Z: predseda komisie, T: do 31.12.2017
Unesenie č. 37/2015 zo dňa  15.04.2015, kde OZ ukladá Ekonomickej komisii spracovať inventarizáciu pozemkov, ktoré obec využíva a má záujem ich získať do vlastníctva obce, ako aj pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú využívané občanmi a podnikateľskými subjektmi bez zmluvného vzťahu s obcou – Z: predseda EK, T: do 31.12.2015. Termín plnenia tohto uznesenia bol uznesením č. 50/2017/B3 predĺžený do 31.12.2016.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 81/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
správu o kontrole plnenia uznesení OZ
B/ - schvaľuje – 
1. predĺženie termínu pre splnenie uznesenie č. 81/2016/C zo dňa 14.12.2016 – T: do 31.03.2018
2. predĺženie termínu pre splnenie uznesenie č. 37/2015 zo dňa 15.04.2015 – T: do 31.03.2018
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu obce. Konštatoval, že obecná rada (ďalej len „OR“) zasadala dňa 7.11.2017. Zaoberala sa prerokovaním došlých žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce  na rok 2018, ako aj žiadosťou o dotáciu pre súkromné centrum Majáčik Detva. Prerokovala návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, s ktorými súhlasí a navrhuje OZ ho schváliť. Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 27.11.2017, na ktorom sa zaoberala návrhom rozpočtu obce, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Tomášovce, a skonštatovala, že k návrhu rozpočtu k dnešnému dňu neboli doručené žiadne pripomienky a odporúča OZ predložený návrh rozpočtu obce schváliť. Na záver sa zaoberala prípravou programu zasadnutia OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 82/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správy predložili predsedovia jednotlivých komisií
a) Ekonomická komisia: správu predložil Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala 07.11.2017 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala návrhom rozpočtu na rok 2018 a s výhľadom na roky 2019 a 2020. Odporúča OZ návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť. Ďalej sa zaoberala plánovanými investičnými akciami ako aj prebiehajúcimi investičnými akciami v obci Tomášovce z hľadiska finančných prostriedkov. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.

b) Komisia verejného poriadku, dopravy a služieb: v mene neprítomného predsedu komisie Ing. Romana Pivarčiho správu tlmočil starosta. Komisia zasadala 22.11.2017, v úvode predseda komisie poďakoval za priebeh osláv Dňa obce Tomášovce. Komisia sa zaoberala došlými sťažnosťami. Ďalej sa zaoberala plánmi a úlohami na rok 2018. Komisia navrhla vypracovať projekt vnútro blokovej architektúry v obci pri bytovkách. Správa tvorí Prílohu č. 3 k zápisnici.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 83/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
1. správu zo zasadnutia Ekonomickej komisie
2.  správu zo zasadnutia Komisie verejného poriadku, dopravy a služieb
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správy o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce Tomášovce
a) Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení vykonaná od 05.09.2017 do 03.10.2017
Správu predložila Ing. Gabriela Fabiánová - kontrolórka obce (ďalej „kontrolórka obce“) . Kontrola bola vykonaná na základe plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce. Kontrola vykonaná v čase od 05.09.2017 do 03.10 2017 bola zameraná na kontrolu plnenia uznesení OZ. Kontrolórka obce v  správe konštatovala, že uznesenie č. 37/2015 zo dňa 15.04.2015, bolo uložené Ekonomickej komisii spracovať inventarizáciu pozemkov, nebolo splnené. Kontrolórka odporúča uvedené uznesenie bezodkladne splniť prípadne prehodnotiť a upraviť termín jeho plnenia.

b) Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2017 a kontrola úplnosti dodávateľských faktúr.
 Správu predložila kontrolórka obce. Uviedla, že kontrola bola vykonaná na základe plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce. Kontrola bola vykonaná v čase od 09.10.2017 do 06.11.2017 a bola zameraná na kontrolu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2017 ako aj na kontrolu úplnosti dodávateľských faktúr účtovnej jednotky obce Tomášovce. Kontrolórka obce konštatovala, že kontrolou neboli zistené nedostatky.
Správy o výsledku kontrol tvoria Prílohu č. 4Prílohu č. 5 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 84/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
1. správu o výsledku hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v  Tomášovciach
2. správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2017 a kontrole úplnosti dodávateľských faktúr účtovnej jednotky obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

O 19:03 hod. príchod poslanca OZ Ing. Romana Pivarčiho.

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fabiánová, hlavná kontrolórka obce v ktorom odporúča OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 schváliť. Stanovisko tvorí Prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 85/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2018
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtu obce predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce a tvorí Prílohu č. 7 k tejto zápisnici.
Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2018 bol prerokovaný v Ekonomickej komisii, ktorá odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018. Ďalej starosta informoval, že návrh rozpočtu bol prerokovaný aj na zasadnutí obecnej rady v Tomášovciach, ktorá odporúča OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 86/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
      návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
B/ - schvaľuje –
      rozpočet Obce Tomášovce na rok 2018 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018
Návrh plánu predložil starosta obce.
Uviedol, že podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 12 ods. 1 obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Vzhľadom na riešenie potrieb obce a naliehavých problémov obce navrhujem aby sa zasadnutia OZ v roku 2018 konali približne raz za dva mesiace a to v termínoch 17.01.2018, 14.03.2018, 16.05.2018, 18.07.2018, 19.09.2018, 21.11.2018 a 12.12.2018. Začiatok zasadnutí OZ s prihliadnutím na pracovné povinnosti poslancov navrhol na 18:30 hod.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 87/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
      plán zasadnutí OZ na rok 2018 v termínoch 17.01.2018, 14.03.2018, 16.05.2018, 18.07.2018, 19.09.2018, 21.11.2018 a 12.12.2018 so začiatkom o 18:30 hod.
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) žiadosť Súkromného centra voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času pre rok 2018 pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Tomášovce
Starosta uviedol, že sa jedná o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času so sídlom v Detve a jeho elokovaného pracoviska Gemerská cesta 1, Lučenec na rok 2018 pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Tomášovce. Finančnú dotáciu na jedno dieťa 60,00 EUR na žiaka a rok. Obecná rada neodporúča schváliť uvedenú finančnú dotáciu pre rok 2018. Finančné prostriedky obec prerozdeľuje v rámci obce pre vlastné školské zariadenia a pre záujmové organizácie vykonávajúcu činnosť s mládežou na území obce.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 88/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - neschvaľuje –
poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia Súkromného centra voľného času v Detve a jeho elokovaného pracoviska, Gemerská cesta 1 v Lučenci vo výške 60,00 EUR/žiak/rok
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

b) žiadosť riaditeľky ZŠ v Tomášovciach v spolupráci s MŠ a RZ o bezplatné poskytnutie priestorov – sály kultúrneho domu v Tomášovciach za účelom organizovania plesu RZ dňa 27.01.2018 od 20:00 hod. do 05:00 hod nasledujúceho dňa a karnevalu pre deti dňa 03.02.2018 v čase od 9:30 hod. do14:00 hod. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 89/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
žiadosť riaditeľky ZŠ v Tomášovciach v spolupráci s MŠ a RZ o bezplatné poskytnutie priestorov – sály kultúrneho domu v Tomášovciach za účelom organizovania plesu RZ dňa 27.01.2018 od 20:00 hod. do 05:00 hod nasledujúceho dňa a karnevalu pre deti dňa 03.02.2018 v čase od 9:30 hod. do 14:00 hod. 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Rôzne
Starosta informoval prítomných, že dňa 22.11.2017 bolo na Obecný úrad Tomášovce doručené oznámenie o konaní Verejného kultúrneho podujatia (ďalej “VKP“) „Tanečná zábava“ v priestoroch Iguana bar, Partizánska 14, Tomášovce. Obec Tomášovce v uvedenej veci začala správne konanie zvolané na 01.12.2017 – ústne pojednávanie s usporiadateľom VKP.
Štefan Síkel – občan obce, poukázal na neporiadok v obci a ničenie majetku obce počas konania diskoték v priestoroch budovy Družstva Budúcnosť. Uviedol, že sa bojí aj o svoj hnuteľný majetok nakoľko je v blízkosti budovy Družstva Budúcnosť, Partizánska ulica. Navrhol aby sa uskutočnilo stretnutie s majiteľom budovy a aby sa mohol zúčastniť tohoto stretnutia.
Starosta navrhol, aby sa stretnutie s majiteľom budovy Družstva Budúcnosť uskutočnilo čo v najkratšom čase, a to dňa 30.11.2017 so stretnutím na Obecnom úrade Tomášovce, Partizánska 132/7, Tomášovce.

12/ Interpelácie poslancov – Diskusia
Starosta informoval o pripravovaných investíciách ako „Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce“, rekonštrukcii komunikácie popri trati. Zároveň informoval o ukončení prác výstavby chodníka popri Materskej škole, kde obec požiadala o kolaudáciu chodníka. Starosta poukázal na znečisťovanie miestnych komunikácií v obci najmä ulicu Zelená, ktorá je znečisťovaná technikou družstva AGROTOM. Starosta informoval, že v obci bolo vykonané čistenie ulíc zametacím vozom.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ navrhol prejednať plánované investície v obci na rok 2018.
Starosta informoval o kontrole Verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce“ (ďalej len „kontrola VO“), kde bol obci doručený Návrh správy z kontroly VO s tým, že kontrolný orgán odporúča obci Tomášovce vykonať nové VO na zhotoviteľa stavby. Ďalej starosta informoval prítomných o príprave výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 90/2017 zo dňa 29.11.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
informáciu o vyhlásenej výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. 
B/ - poveruje –
     starostu prípravnými prácami pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zameranie triedeného zberu komunálnych odpadov mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ján Petian v.r., 1. overovateľ
Mgr. Štefan Haban v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_29.11.2017

Priloha_c.1_Prezencna_listina

Priloha_c.2_zapisnica_EK_7.11.2017

Priloha_c.3_zapisnica_KVPDaS_22.11.2017

Priloha_c.4_sprava_HK_uznesenia

Priloha_c.5_sprava_HK_plnenie_rozpoctu

Priloha_c.6_stanovisko_HK_rozpocet_r.2018

Priloha_c.7_Rozpocet_obce_Tomasovce_rok_2018-pdf

Priloha_c.7_Rozpocet_obce_Tomasovce_rok_2018-xls

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť