Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:13:08

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 2463
CELKOM: 314695

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.05.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 24.05.2017 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomní: poslanec OZ - Mgr. Štefan Haban (ospravedlnený), Ing. Roman Pivarči (príchod 19:35)
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je prítomných 7 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie  a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k „Záverečnému účtu Obce Tomášovce za rok 2016“
7. Schválenie „Záverečný účet Obce Tomášovce za rok 2016“
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 34/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
     , že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje –
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová a Štefan Kocúr – všetci poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Jána Petiana a Ing. Milana Lošťáka, poslancov OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 35/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
     , že starosta určil za overovateľov zápisnice Jána Petiana a Ing. Milana Lošťáka – poslancov OZ
B/ - schvaľuje –
1. návrhovú komisiu v zložení – Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová, Štefan Kocúr – poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta. Skonštatoval, že uznesenia prijaté OZ s termínom plnenia do 24.05.2017 sú splnené, alebo sa priebežne plnia.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 36/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
     správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu obce. Skonštatoval, že obecná rada (ďalej len OR) zasadala dňa 22.05.2017. Na svojom zasadnutí sa zaoberala prerokovaním stanoviska hlavnej kontrolórky obce k „Záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2016“ ako aj jeho prerokovaním, kde ho odporučila OZ schváliť bez výhrad. OR prerokovala došlé žiadosti p. Drahomíra Kurčíka a p. Karola Ďuricu na odkúpenie pozemkov od obce Tomášovce do ich vlastníctva. OR odporúča OZ prehodnotiť využiteľnosť požadovaných pozemkov pre obec. Zaoberala sa ponukou p. Mariána Kálmána a p. Lucii Gabľasovej, ktorí navrhujú obci darovať pozemok o výmere 4 m2, na ktorom v budúcnosti plánujú vybudovať spoločnú vodomernú šachtu pre novostavby rodinných domov. OR odporúča OZ schváliť príjem daru pozemku. Prerokovala žiadosť p. MVDr. Jána Jančoviča, ktorý žiada o prenájom miestnosti v budove obecného úradu na vykonávanie administratívnej činnosti, ako aj návrh Dodatku č.1 k nájomnej zmluve poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce s firmou AGROTOM, s.r.o. Tomášovce. OR doporučuje OZ rokovať s firmou Agrotom o zahrnutí všetkých pozemkov do nájomnej zmluvy, ktoré v súčasnosti využívajú. OR prerokovala návrhy organizácie MŠ v Tomášovciach a ZŠ v Tomášovciach na školský rok 2017/2018, ktoré odporučila OZ schváliť. Na záver OR prerokovala návrh Rozpočtového opatrenia č.1, ktoré zobrala na vedomie.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 37/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
     správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

5/  Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správy predložili predsedovia jednotlivých komisií.
a) Kultúrna komisia: správu predložila Renáta Macková, predsedkyňa komisie. Komisia zasadala dva krát a to dňa 26.04.2017 a 17.05.2017 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala na obidvoch zasadnutiach prípravou osláv k 770-temu výročiu vzniku obce. Na druhom zasadnutí sa zaoberala s prípravou váľania mája a kultúrnym programom. Správy tvoria Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 k zápisnici.
b) Ekonomická komisia: správu predložil Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 09.05.2017 za prítomnosti členov komisie. Na zasadnutí sa zaoberala prerokovaním „Záverečného účtu obce Tomášovce za rok 2016“, vzala na vedomie informáciu o stave pohľadávky voči nebohému bývalému starostovi p. Karolovi Dovalovi, ktorú si obec uplatňuje na Okresnom súde Lučenec, zaoberala sa projektom na rekonštrukciu Obecného úradu na zníženie energetickej hospodárnosti budovy a ponukou bánk na čerpanie úveru na uvedenú rekonštrukciu. Komisia v rámci rokovania súhlasila s podpisom Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s AGROTOM s.r.o. Komisia sa ďalej zaoberala postupom pri vysporiadavaní pozemkov pod obecnými budovami na základe predložených znaleckých posudkov, zaoberala sa prijatými žiadosťami p. Ďuricu a p.  Kurčíka, ktorí žiadajú odkúpenie obecných pozemkov do vlastníctva, kde komisia odporúča najprv zhodnotiť, či sa jedná o prebytočný majetok. Posledným bodom bola ponuka p. Mariána Kálmána a p. Lucii Gabľasovej, ktorí navrhujú obci darovať pozemok o výmere 4 m2, na ktorom v budúcnosti plánujú vybudovať spoločnú vodomernú šachtu pre novostavby rodinných domov. Komisia odporúča OZ prijať uvedený dar. Správa tvorí Prílohu č. 4 k zápisnici.
c) Komisia verejného poriadku dopravy a služieb: v mene neprítomného predsedu komisie Ing. Romana Pivarčiho správu predložil starosta. Komisia zasadala dňa 28.03.2017, kde sa zaoberala opakovanou žiadosťou od občanov na ochranu pred neprimeraným hlukom, prachom a vibráciami a zároveň žiadosti o zníženie hluku z technického zariadenia čistiarne odpadových vôd a rýchlej jazdy áut po ulici Železničná. Komisia sa stretla s občanmi na tvare miesta, kde občania žiadali umiestniť na miestnu komunikáciu spomaľovací retardér z dôvodu rýchlej jazdy áut. Správa tvorí Prílohu č. 5 k zápisnici.
Ostatné komisie od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 38/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
1. správy zo zasadnutí Kultúrnej komisie
2. správu zo zasadnutia Ekonomickej komisie
3. správu zo zasadnutia Komisie verejného poriadku dopravy a služieb
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

6/ Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k „Záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2016“
Ing. Gabriela Fabiánová, kontrolórka obce predložila stanovisko k „Záverečnému účtu Obce Tomášovce za rok 2016“. V ňom skonštatovala, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Tomášovce, a preto ho odporúča OZ schváliť. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí Prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 39/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k „Záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2016“
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

7/ Schválenie „Záverečného účtu Obce Tomášovce za rok 2016“
Ing. Gabriela Fabiánová, kontrolórka obce predložila „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2016“ na schválenie, ktorý tvorí Prílohu č. 7 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 40/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
1. „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2016“ a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške 12.264,48 EUR
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

8/ Prerokovanie došlých žiadostí

a) žiadosť MVDr. Jána Jančoviča, Garbiarka 606/62, Lučenec o prenájom miestnosti na vykonávanie administratívnej činnosti svojho veterinárneho obvodu.
Starosta uviedol, že uvedenou žiadosťou sa zaoberala ekonomická komisia ako aj OR. Tie skonštatovali, že budova obecného úradu nemá vhodné priestory, ktoré by mohla poskytnúť na prenájom za účelom vykonávania veterinárnej činnosti.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 41/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
prenájom miestnosti pre MVDr. Jána Jančoviča na administratívnu činnosť vo veterinárnej oblasti
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 4 a viac
za:  0
proti:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária      Kúkeľová, Ján Petian)
zdržal sa:  0
Uznesenie nebolo schválené

O 18.35 hod príchod poslanca OZ Ing. Romana Pivarčiho

b) žiadosť Drahomíra Kurčíka, Lúčna 429/26, Tomášovce o odpredaj časti obecného majetku – pozemku parc. č. 325/1 do vlastníctva žiadateľa, z dôvodu že uvedenú časť pozemku užíva a nachádza sa pri jeho rodinnom dome.
p. Kurčíková, manželka žiadateľa zdôvodnila podanú žiadosť, kde uviedla že na uvedenom pozemku plánujú vybudovať senník a priestory pre chov domácich hospodárskych zvierat.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Ekonomickej komisie uviedol, že komisia nepovažuje uvedený pozemok za nadbytočný a nedoporučuje ho odpredať. Navrhol, že je nutné vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti parcely, ktorá je predmetom žiadosti a tú následne ponúknuť na prenájom v zmysle platných zásad s hospodárením s majetkom obce.
Starosta navrhol, aby Komisia výstavby a životného prostredia vykonala miestne zisťovanie za účasti žiadateľa, kde následne zhodnotí opodstatnenosť žiadosti a odporučí OZ ďalší postup.
Ján Petian a Ľubica Hrnčiarová, obaja poslanci OZ sa taktiež pripojili k názoru, že je nutné vykonať miestnu obhliadku tak, ako navrhol starosta.
Ostatní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 42/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - ukladá –
Komisii výstavby a životného prostredia vykonať miestnou obhliadkou u žiadateľa p. Drahomíra Kurčíka o odkúpenie pozemku p.č. 325/1, vyhodnotiť opodstatnenosť žiadosti a odporučiť OZ ďalší postup
Z: predseda komisie                T: 30.06.2017
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

c) návrh p. Mariána Kálmána, Mládežnícka 3757/10, Banská Bystrica a p. Lucii Gabľasovej, Družstevná 388, Tomášovce o odpredaj / darovanie pozemku C KN 809/65 Obci Tomášovce z dôvodu vybudovania spoločnej vodomernej šachty pre žiadateľov, ktorá podľa stanoviska Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. musí byť umiestnená na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce. Zároveň navrhovatelia žiadajú založiť na uvedenú drobnú stavbu (vodomernú šachtu) vecné bremeno v prospech navrhovateľov.
Ján Petian, zástupca starostu uviedol, že OR doporučuje dar pre obec prijať ako aj zriadiť vecné bremeno v prospech navrhovateľov.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Ekonomickej komisie uviedol, že komisia doporučuje OZ dar prijať ako aj zriadiť vecné bremeno za podmienky, že navrhovatelia budú znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností a zriadením vecného bremena.
Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce uviedla, že vo všeobecnosti je obec povinná dar prijať. Vo veci zriadenia vecného bremena musí obec posúdiť jeho výhodnosť resp. nevýhodnosť pre obec.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 43/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
1. nadobudnutie vlastníckeho práva darom k pozemku parcela C KN č. 809/65, druh pozemku trvalý trávny porast, o celkovej výmere 4 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 1430 vedenom Okresnom úrade Lučenec, katastrálny odbor, od darcov Mariána Kálmána, trvale bytom Mládežnícka 3757/10, 974 04 Banská Bystrica a Lucii Gabľasovej, trvale bytom Družstevná 388, 985 56 Tomášovce.
2. zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú na nadobudnutom pozemku parcela C KN č. 809/65 o celkovej výmere 4 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce v prospech oprávnených Mariána Kálmána, trvale bytom Mládežnícka 3757/10, 974 04 Banská Bystrica a Luciu Gabľasovú, trvale bytom Družstevná 388, 985 56 Tomášovce spočívajúce v práve vybudovania a údržby inžinierskej stavby - spoločnej vodomernej šachty, vstupu, prechodu a prejazdu oprávnených z vecného premena cez pozemok povinného z vecného bremena za účelom vykonávania opráv a údržby, resp. prístupu k stavbe uloženej na pozemku v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 293/005/2016 - To zo dňa 14.10.2016
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

d) žiadosť Karola Ďuricu, Závadská 6, Tomášovce o odkúpenie časti obecného pozemku kat. územie Tomášovce par. č. 850/8, o výmere 352 m2, z dôvodu v blízkosti  jeho rodinného domu
Starosta uviedol, že uvedenou žiadosťou sa zaoberala Ekonomická komisia ako aj OR, ktorých stanovisko je, aby OZ schválilo uvedený majetok nadbytočný z dôvodu, že nie je k nemu prístup len cez pozemok žiadateľa resp. cez pozemky vlastníkov susedných nehnuteľností.
Ing. Mialn Lošťák, poslanec OZ, uviedol, že ak sa nepredá pozemok v celosti, tak potom je ho potrebné dať do prenájmu.
Starosta navrhol, aby aj v tomto prípade Komisia výstavby a životného prostredia vykonala miestne zisťovanie za účasti žiadateľa a vlastníkov susedných nehnuteľností, kde následne zhodnotí opodstatnenosť žiadosti a doporučí OZ ďalší postup.
Ostatní poslanci z uvedeným návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 44/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - ukladá –
Komisii výstavby a životného prostredia vykonať miestnou obhliadkou u žiadateľa Karola Ďuricu odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 850/8 s prizvaním vlastníkov susedných pozemkov, vyhodnotiť opodstatnenosť žiadosti a odporučiť OZ ďalší postup
 Z: predseda komisie                T: do 30.06.2017
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

9/ Rôzne

a) Návrh Dodatku č.1 k nájomnej zmluve pre prenájom poľnohospodárskych pozemkov od firmy AGROTOM s.r.o. Tomášovce, IČO:36025933. Dodatok mení výšku nájomného a dobu nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021.
Starosta uviedol, že dodatok neobsahuje mapku prenajímaných pozemkov a ich výmery. Odporúča ponechať v platnosti pôvodnú nájomnú zmluvu, ktorá je uzavretá do 31.12.2020. Následne bude môcť obec vykonať nové výberové konanie na prenájom pozemkov.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ navrhol, aby sa dodatok k nájomnej zmluve podpísal s navrhnutou výškou nájmu, ale doba nájmu aby sa nepredlžovala. Ekonomická komisia odporúča podpísanie Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve.
Starosta navrhol, aby vyvolali spoločné rokovanie s vedením firmy Agrotom, s.r.o. Tomášovce o využívaní poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorom by sa mohli zúčastniť všetci poslanci OZ, ktorí sa problematike prenájmov poľnohospodárskej pôdy venujú. Tam by sa vyhodnotila výhodnosť predloženého Dodatku č.1.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 45/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - žiada –
starostu obce zvolať stretnutie zástupcov obce a firmy AGROTOM s.r.o. Tomášovce za účelom prerokovania návrhu Dodatku č. 1 k „Nájomnej zmluvy s  č. 210/1 zo dňa 01.01.2011 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovami vo vlastníctve obce Tomášovce, budova kotolne, čistička odpadových vôd a športový areál
Starosta predložil vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu  pozemkov pod budovou kotolne, pod čističkou odpadových vôd a pod športovým areálom.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Ekonomickej komisie uviedol, že komisia odporúča OZ schváliť vysporiadanie pozemkov pod budovami podľa vypracovaných znaleckých posudkov.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 46/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - odporúča –
pripraviť podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou kotolne, čističkou odpadových vôd a pod športovým areálom
Z: Obecný úrad  Tomášovce        T: do ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

c) prerokovanie organizácie ZŠ a MŠ v školskom roku 2017/2018
Katarína Zvarová, riaditeľka MŠ predložila návrh na organizáciu MŠ v školskom roku 2017/2018. V návrhu uviedla, že kapacita MŠ je na 29 detí a v súčasnej dobe ju navštevuje 29 detí. Do 1 ročníka ZŠ odchádza k 01.09.2017 5 detí. Riaditeľka MŠ navrhuje schváliť organizáciu MŠ pre školský rok 2017/2018 ako jednu triedu s celodennou prevádzkou (18 detí) plus jednu triedu s poldennou prevádzkou (11 detí), pričom bude prijatých všetkých 29 detí.
Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ a predsedkyňa Školskej a sociálnej komisie uviedla, že komisia a Rada školy pri MŠ doporučujú predložený návrh organizácie MŠ v školskom roku 2017/2018 schváliť.
Starosta taktiež odporučil uvedený návrh organizácie MŠ na školský rok 2017/2018 schváliť. 
Mgr. Alena Kocúrová, riaditeľka ZŠ predložila návrh na počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Do prvého ročníka sa zapísali 4 žiaci, ktorí spĺňajú podmienku dosiahnutého veku 6 rokov. Navrhla prijať 4 zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018. Návrh organizácie v školskom roku 2017/2018 odporučila schváliť ako trojtriednu prevádzku, pričom prvý a druhý ročník budú spojené a tretí a štvrtý ročník budú samostatné. V školskom klube pri ZŠ Tomášovce je potrebné zriadiť jednu triedu.
Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ a predsedkyňa Školskej a sociálnej komisie uviedla, že komisia a Rada školy pri ZŠ doporučujú predložený návrh organizácie MŠ v školskom roku 2017/2018 schváliť.
Starosta odporučil predložený návrh organizácie ZŠ vrátane ŠKD na školský rok 2017/2018 schváliť. 
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 47/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
1. návrh organizácie MŠ Tomášovce v školskom roku 2017/20418 predložený riaditeľkou MŠ Katarínou Zvarovou
2. návrh organizácie ZŠ Tomášovce v školskom roku 2017/2018 predložený riaditeľkou ZŠ Mgr. Alenou Kocúrovou
B/ - schvaľuje –
1. organizáciu MŠ Tomášovce v školskom roku 2017/2018 ako dvojtriednu prevádzku do obeda a jednotriednu prevádzku poobede
2. organizáciu ZŠ Tomášovce v školskom roku 2017/2018 ako trojtriednu prevádzku, pričom prvý a druhý ročník budú spojené a tretí a štvrtý ročník budú samostatné
3. jednotriednu prevádzku v Školskom klube detí pri ZŠ Tomášovce v školskom roku 2017/2018
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

d) prerokovanie návrhu na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – schválenie Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce predložila návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2017, kde sa jedná o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí Prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 48/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

10/ Interpelácia poslancov – diskusia
Starosta informoval o úpravách priestorov športového areálu a navrhol upraviť okolie budovy družstva Budúcnosť. Navrhol vypracovať projekt na vybudovanie chodníka na Zelenej ulici. Informoval o úprave cesty popri trati, ktorá je na posudzovaní na Úrade vlády SR a protimonopolnom úrade.
Renáta Macková, poslankyňa OZ navrhla vypracovanie dodatku k VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Tomášovce.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 49/2017 zo dňa 24.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
1. diskusný príspevok starostu Ing. Jána Mičudu 
2. diskusný príspevok Renáty Mackovej, poslankyne OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t. j. 5 a viac
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária  Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ján Petian v.r., 1. overovateľ
Ing. Milan Lošťák v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_OZ_24.05.2017

Priloha_c.1_Prezencna_listina

Priloha_c.2_Zapisnica_KK_26.04.2017

Priloha_c.3_Zapisnica_KK_17.05.2017

Priloha_c.4_Zapisnica_EK_09.05.2017

Priloha_c.5_Zapisnica_KVPDS_28.03.2017

Priloha_c.6_Stanovisko_HK_zaver.ucet_r.2016

Vyvesené: 29. 5. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť