Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:09:31

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 2463
CELKOM: 314695

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 20.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tomášovce konaného dňa 20.09.2017 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomný: poslanec OZ – Ing. Milan Lošťák (príchod 19:07 hod.)
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce.
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hod. je prítomných 8 poslancov OZ, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 2. polrok 2017
7. Správa o výsledku kontroly za obdobie od 18.07.2017 do 05.09.2017 hlavnej kontrolórky obce Tomášovce  
8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – schválenie Rozpočtového opatrenie č. 2 na rok 2017
9. Prerokovanie došlých žiadostí
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov – diskusia
12. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 64/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:0
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Mgr. Štefan Haban a Ján Petian – všetci poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Štefana Kocúra a Renátu Mackovú, poslancov OZ. Nakoľko sú prítomní aj občana, dal hlasovať o tom, aby sa pri prerokovaní jednotlivých bodov programu mohli zapojiť do diskusie aj občana.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 65/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Štefan Kocúr a Renáta Macková - poslancov OZ
A/ - schvaľuje - 
1. návrhovú  komisiu v zložení – Mária Kúkeľová, Mgr. Štefan Haban, Ján Petian – poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu. Skonštatoval že uznesenie č. 54/2017/B zo dňa 12.07.2017, kde poslanci uložili Komisii výstavby a životného prostredia zvolať účastníkov konania o odpredaj pozemku par. č. CKN 850/8, k ú Tomášovce nie je k dnešnému dňu splnené. Ostatné uznesenia sa priebežne plnia alebo sú splnené s termínom plnenia 20.09.2017.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 66/2017 zo dňa 20.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
   správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

4/ Správa o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu. Skonštatoval, že obecná rada (ďalej len OR) zasadala dňa 18.09.2017. Na svojom zasadnutí sa zaoberala prerokovaním návrhu plánu hlavnej kontrolórky obce Tomášovce, prerokovaním správy o výsledku kontroly.OR prerokovala návrh na druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2017 kde odporúča OZ schváliť zmenu rozpočtu na rok 2017. V ďalších bodoch prejednávala došlé žiadosti kde OZ odporúča schváliť prenájom miestnosti na výučbu anglického jazyka a odporúča schváliť prevádzku stávkových hier v Bufete Petržalka. Prerokovala aj žiadosť o prenájom bytu, kde odporúča OZ poskytnúť miestnosť na uskladnenie osobných vecí v priestoroch bývalej STS. Záverom OR prerokovala program zasadnutia OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 67/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
   správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

5/ Správa zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správu predložili predsedovia komisií.
Komisia výstavby a životného prostredia: správu predložil Mgr. Štefan Haban, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 18.09.2017 za prítomnosti členov komisie. Na zasadnutí sa zaoberala žiadosťami p. Karola Ďuricu a p. Drahomíra Kurčíka o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. V ďalšom bode sa komisia zaoberala nepovolenými skládkami v obci, podanými projektami na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukciou miestnej komunikácie a rekonštrukciou budovy obecného úradu. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.
Ostatné komisie od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 68/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
    správu zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na II. polrok 2017
Návrh plánu predložil starosta. Plán kontrolnej činnosti tvorí Prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 69/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/ Správa o výsledku kontroly za obdobie od 18.07.2017 do 05.09.2017 hlavnej kontrolórky obce Tomášovce
Správu predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce, ktorá uviedla že kontrola bola vykonaná na základe plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce. Informovala o vykonaní kontroly čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2016 pre PeGa, s.r.o. Družstevná 302/17, Tomášovce. Kontrola bola vykonaná v období od 18.07.2017 do 05.09.2017. Záver kontroly – dotácia poskytnutá z rozpočtu obce Tomášovce pre PeGa, s.r.o. bola v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášovce neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly tvorí Prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 70/2017 zo dňa 20.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
    Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce o kontrole čerpania dotácie  poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2016 pre PeGa, s.r.o., Družstevná 302/17, Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8prítomných poslancov z 8-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
O 19:07 hod príchod poslanca OZ Ing. Milana Lošťáka.

8/ Návrh na druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2017
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce predložila návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2017, v ktorom sa navrhuje: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie bežných príjmov a bežných výdavkov, viazanie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, povolené prekročenie kapitálových výdavkov a povolené prekročenie príjmov finančnej operácii na projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí Prílohu č. 5 k tejto zápisnici. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  71/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
- povolené prekročenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 47 800,00 EUR
- viazané kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v sume 80 000,00 EUR
- povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 536 904,00 EUR
- povolené prekročenie príjmových finančných operácií v sume 536 904,00 EUR
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie došlých žiadostí

9a) žiadosť Zuzany Antalíkovej, Závadská 430/19, Tomášovce o bezplatné poskytnutie priestorov obecného úradu za účelom vzdelávania anglického jazyka.
OR odporúča OZ uvedenú žiadosť schváli s podmienkou doloženia menného zoznamu účastníkov.
Starosta uviedol, že počas rekonštrukcie budovy obecného úradu si budú musieť priestory na výučbu anglického jazyka hľadať sami.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola.  Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  72/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
žiadosť Zuzany Antalíkovej, bytom Závadská 430/19, 985 56 Tomášovce o bezplatné poskytnutie priestorov – klubovne dôchodcov v budove OcÚ Tomášovce za účelom vzdelávania anglického jazyka na školský rok 2017/2018jeden krát týždenne v rozsahu dvoch vyučovacích hodín
B/ - žiada –
doloženie menného zoznamu účastníkov vzdelávania anglického jazyka na školský rok 2017/2018
Zodpovedná: Zuzana Antalíková        Termín: do 29.09.2017
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

9b) Žiadosť spoločnosti JUNIOR GAME spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 31 399 878 o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v prevádzke Bufet Petržalka, Družstevná 485, 985 56 Tomášovce
Starosta uviedol, že uvedené zariadenie v uvedených priestoroch už bolo prevádzkované aj v minulosti.
Obecná rada odporúča uvedenú žiadosť schváliť.

Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  73/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ -  schvaľuje  –
     žiadosť spoločnosti JUNIOR GAME spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 31 399 878  o vydanie súhlasu k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v prevádzke Bufet Petržalka, Družstevná 485, 985 56 Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

9c) Žiadosť Ivany Pivarčiovej, Školská 182/30, 985 56 Tomášovce o poskytnutie sociálneho bytu
Starosta poukázal na to, že obec nedisponuje sociálnymi bytmi. Z troch školských bytov, ktoré má obec vo vlastníctve,je jeden v prenájme a zvyšné dva sú v zlom technickom stave po predchádzajúcich nájomcoch, a bez väčšej rekonštrukcii súneobývateľné. Ako jedinú možnosť vidí prenajať žiadateľke jednu miestnosť v priestoroch bývalej STS za účelom uskladnenia si vecí až do vyriešenia jej zlej životnej situácie.
Obecná rada odporúča, aby sa poskytli priestory skladu na ulici Riečna na uskladnenie vecí žiadateľky.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  74/2017 zo dňa 20.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - zamieta  –
vyhovieť žiadosti o poskytnutie sociálneho bytu, nakoľko obec momentálne nedisponuje vhodnými sociálnymi bytmi
B/ - schvaľuje
poskytnutie priestorov v sklade č. 492 na ul. Riečna, Tomášovce za účelom uskladnenia osobných vecí pre žiadateľku Ivanu Pivarčiovú
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

10/ Rôzne

a) starosta podal informácie o podaných žiadostiach a to na „Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice v obci Tomášovce“, kde v spolupráci s Jánom Petianom, poslanec OZ vypracovali projekt na rekonštrukciu. V rekonštrukcii projektu sa jedná o výmenu okien, výmenu vstupných dvier, úprava vnútorných priestorov, oprava strechy, bleskozvodov a rozvodov vody, elektroinštalácie a odpadu. Starosta informoval o ďalších dvoch podaných žiadostiach a to na opravu strechy so zateplením a rekonštrukciu vykurovacieho systému a výmenu kotlov.Obidve podané žiadosti sa týkajú budovy Základnej školy v Tomášovciach, ktoré boli podané na Okresný úrad Banská Bystrica odbor školstva. Starosta informoval o pridelení finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 EUR z rozpočtu Ministerstva financií SR na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie v budove obecného úradu Tomášovce, ktoré je možné čerpať do konca roku 2019. Starosta informoval, že v súčasnej dobe prebieha územné konanie na projekt "Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce", kde sa jedná o vybudovanie kanalizácie na uliciach Riečna, Riečna II a Družstevná. Starosta informoval o projekte Energetická hospodárnosť budovy Obecného úradu, kde prebieha kontrola na verejné obstarávanie.Projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Tomášovce, na ktoré úrad vlády vyčlenil finančné prostriedky vo výške 65 000,00 Eur, v súčasnej dobe prebehlo VO na zhotoviteľa stavby, ktoré musí prejsť kontrolou verejného obstarávania.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  75/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
     informácie starostu obce o pripravovanej a prebiehajúcej investičnej činnosti v obci
B/ - schvaľuje –
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie predloženého projektu „Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice“ vo výške minimálne 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov
2. zabezpečenie spolufinancovania vo výške 10 % na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie v budove obecného úradu Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

b) Starostaposlancom navrhol zakúpenie dodávky do 3,5 t pre Obec Tomášovce. Tá by slúžila pre komunálne služby v obci. OR odporúča zakúpenie dodávky pre Obec Tomášovce.
Starosta ďalej informoval o predloženompísomnom upozornení na vypúšťanie odpadových vôd do povrchového rigolu na ulici Poľnej v Tomášovciach. 
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  76/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
oznámenie občanov ulice Poľnej o vypúšťaní splaškov do miestneho rigolu
B/ - žiada –
starostu obce o preskúmanie a preverenie nakladania a vypúšťania odpadových vôd z domácností v obci Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

11/ Interpelácie poslancov – diskusia
a) starosta informoval o výstavbe chodníka v obci Tomášovce, kde staré betónové kocky sa vyberajú a je potrené rozhodnúť čo s uvedenými kockami, nakoľko o uvedené kocky majú občania záujem odkúpiť si ich. 
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č.  77/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
odpredaj prebytočných betónových kociek z chodníka medzi ulicami Partizánska a Závadská
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 0
proti: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo schválené.

b) Štefan Kocúr, poslanec OZ,navrhol, či by nebolo možné v športovom areály TJ Slovan Tomášovce premiestniť, alebo doplniť kameru do kamerového systému obce z dôvodu vandalizmu na ihrisku. 
Starosta uviedol, že podmienkou projektu je zachovanie po dobu 5 rokov kamery na miestach, ako boli projektované. Rozšíriť kamerový systém je možné.

Uznesenie č.  78/2017 zo dňa 20.09.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
pripomienku Štefana Kocúra, poslanca OZ za rozšírenie kamerového systému na ihrisku TJ  Slovan Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9(Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Renáta Macková v.r., 1. overovateľ
Štefan Kocúr v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_OZ_20.09.2017

Priloha_c.1_Prezencna_listina

Priloha_c.2_Zapisnica_KVaZP_18.09.2017

Priloha_c.3_Plan_kontrolnej_cinn.II.polrok_2017

Priloha_c.4_Sprava_HK

Priloha_c.5_Rozpoctove_opatrenie_2-2017

Vyvesené: 22. 9. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť