Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:12:08

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 2463
CELKOM: 314695

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.01.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 18.01.2017 o 18.30 hod v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomní: poslanci OZ – Renáta Macková (ospravedlnená), Mgr. Štefan Haban (ospravedlnený)
Zapisovateľka:  Brigita Petianová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je
prítomných 7 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku
obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a schváleného plánu zasadnutí OZ na rok 2017 písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa
rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2017
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2016
8. Odpredaj pozemkov priľahlých k rodinnému domu Jána Segeča par. č. 573/6 a par. č. 573/15
9. Prerokovanie došlých žiadostí
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov – diskusia
12. Záver

Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
    , že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
    program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ján Petian, Štefan Kocúr, Ing. Milan Lošťák – všetko poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Ján Kandu a Máriu Kúkeľovú, poslancov
OZ. 

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 2/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Ján Kandu a Máriu Kúkeľovú,  - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú komisiu v zložení Ján Petian, Štefan Kocúr, Ing. Milan Lošťák - poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian zástupca starostu obce. Skonštatoval, že uznesenia prijaté OZ s termínom plnenia do 18.01.2017 sú splnené, alebo sa priebežne plnia. 
Starosta navrhol predĺžiť termín pre splnenie nasledovného uznesenia OZ:
Uznesenie číslo 81/2016/C zo dňa 14.12.2016, kde OZ ukladá komisii výstavby a životného prostredia do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrh ohľadom riešenia odpadového hospodárstva v obci – Z: predseda komisie, T: do 31.03.2017

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 3/2017 zo dňa 18.01.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
    správu o kontrole plnenia uznesení OZ 
B/ - schvaľuje - 
predlženie termínu pre splnenie uznesenie č. 81/2016/C1 zo dňa 14.12.2016 – T: do 15.03.2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian zástupca starostu obce. Skonštatoval, že obecná rada zasadala raz a to dňa 16.01.2017. Na svojom zasadnutí prerokovala plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016. Ďalej prerokovala odpredaj majetku obce Tomášovce pre žiadateľa Jána Segeča a zaoberala sa posúdeniami jednotlivých žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. V prijatých uzneseniach OR navrhla všetky žiadosti schváliť. V neposlednom rade sa OR zaoberala aj návrhom na vyhlásenie voľby hlavnej kontrolórky obce, nakoľko terajšej HK obce končí volebné obdobie 31.03.2017.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 4/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správy predložili predsedovia jednotlivých komisií.
a) Športová komisia: správu predložil Štefan Kocúr predseda komisie. Komisia zasadala 11.01.2017 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala žiadosťami o dotácie poskytovaných z rozpočtu obce pre žiadateľov TJ Slovan Tomášovce, PeGa, s.r.o Tomášovce a Stolnotenisový klub Tomášovce. Komisia doporučuje schváliť dotácie v plnej požadovanej výške ich žiadostí. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.
b) Kultúrna komisia: v mene neprítomnej predsedkyni komisie p. Renáty Mackovej správu tlmočil starosta - komisia nezasadala z objektývnych dôvodov. Napriek tomu členovia komisie medzi sebou žiadosti odkomunikovali a doporučujú schváliť predložené žiadosti o dotáciu v plnej výške pre Občianske združenie Naše Tomášovce a pre Občianske združenie „Havkáči“ divadelný súbor.
c) Ekonomická komisia: Ing. Milan Lošťák, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala z osobných dôvodov. Napriek tomu členovia komisie medzi sebou žiadosti odkomunikovali a doporučujú schváliť predložené žiadosti o dotáciu v plnej výške pre LIVAMED, s.r.o., MUDr. Babušík ako aj pre ostatné doručené žiadosti.
Ostatné komisie od posledného zasadnutia OZ nezasadali.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 5/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
1. správu zo zasadnutia Športovej komisie
2. predložené stanoviská predsedov Ekonomickej komisie a Kultúrnej komisie k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok  2017
Návrh plánu predložil starosta. Plán kontrolnej činnosti tvorí Prílohu č. 3 k tejto zápisnici.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 6/2017 zo dňa 18.01.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje – 
    plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Správa o kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce  za rok 2016
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2016 predložil starosta. Správa tvorí Prílohu č. 4  tejto zápisnice. 

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie  - 
        správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2016
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.  

8/ Odpredaj pozemkov priľahlých k rodinnému domu Jána Segeča par. č. 573/6 a par. č. 573/1
Starosta predložil žiadosť pána Jána Segeča, bytom Viešťanská 275/3, 985 56 Tomášovce. Ten pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k priľahlým pozemkov svojho rodinného domu zistil, že parc. č. CKN 573/6 a parc. č. CKN 573/15, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, sa nachádzajú vo dvore jeho rodinného domu, pričom patria do majetku Obce Tomášovce. Z uvedeného dôvodu požiadal Obec Tomášovce o odpredaj uvedených pozemkov do svojho vlastníctva. Navrhol, aby bol uvedený majetok obec odpredala z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý zdôvodnil tým, že pozemky sú priľahlé k rodinnému domu p. Jána Segeča a sú ním resp. predchádzajúcim vlastníkom dlhodobo užívané. Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený na zasadnutí OZ uznesením č.75/2016 dňa 30.11.2016 a zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce v čase od 05.12.2016 do 18.01.2017. Osobitný zreteľ bol odôvodnený tým, že uvedené pozemky sú nevyužiteľné pre Obec Tomášovce ako samostatné pozemky, nakoľko sa nachádzajú vo dvore za oplotením rodinného domu na Ul. Viešťanská, súp. č. 165 a architektonicky a funkčne tvoria súčasť jeho domovej nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami. Na základe rokovania OR a ekonomickej komisie bola doporučená cena 3,35 EUR /m2, t.j ako cena, za ktorú sa obdobné pozemky v obci odpredávajú. Všetky náklady na vklad do katastra bude znášať kupujúci. OR a Ekonomická komisia doporučuje uvedenú nehnuteľnosť odpredať.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 8/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie
      informáciu, že v čase od 05.12.2016 do 18.01.2017 bol nepretržite na úradnej tabuli Obce Tomášovce ako aj na jej internetovej stránke zverejnený zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to pozemok reg. C KN parc. č. 573/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 44 m2 a pozemok reg. C KN parc. č. 573/15, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria, o celkovej
výmere 5 m2, oba sú vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádzajú sa v katastrálnom území Tomášovce a sú zapísané na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa bolo, že uvedené pozemky sú nevyužiteľné pre Obec Tomášovce ako samostatné pozemky, nakoľko sa nachádzajú vo dvore za oplotením rodinného domu na Ul. Viešťanská, súp. č. 165 a architektonicky a funkčne tvoria súčasť tejto domovej nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami

B/ - schvaľuje
 1.  odpredaj majetku Obce Tomášovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/., kde dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený majetok -  pozemky sú nevyužiteľné pre Obec Tomášovce ako samostatné pozemky, nakoľko sa nachádzajú v lokalite Ulica Viešťanská vo dvore rodinného domu súp. č. 165 a architektonicky a funkčne tvoria súčasť tejto domovej nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami. Konkrétne sa jedná o pozemky: parcela C KN č. 573/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 44 m2 a parcela C KN č. 573/15, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 5 m2. Kupujúcim je Ján Segeč r. Segeč, nar. 08.01.1967, Ul. Viešťanská 275/3, 985 56 Tomášovce. Kúpna cena je 3,35 EUR za 1 m2 (pri celkovej odkupovanej výmere 49,0 m2 je celková kúpna cena 164,15 EUR slovom jednostošesťdesiatštyri EUR a 15 centov),
 2.  uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1 tohto uznesenia  
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.  

9/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta oboznámil poslancov OZ s došlými žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 v zmysle VZN obce Tomášovce č.1/2012, pričom ku každej žiadosti uviedol stanovisko príslušnej komisie a obecnej rady (ďalej len OR):

a) Žiadosť TJ Slovan Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 11.000,00 EUR  za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým
zväzom počas roka 2017 – Športová komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 11.000,00 EUR.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 9/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
     dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2017 vo výške 11.000,00 EUR za účelom                     organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom       počas roka  2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

b) Žiadosť PeGa, s.r.o. Tomášovce zastrešujúca činnosť flórbalového klubu FK PRO/MAX reality o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 800,00 EUR za účelom zúčastňovania sa flórbalových podujatí organizovaných v rámci flórbalovej ligy Rimavská Sobota v rámci ročníka 2017 a druhý ročník Tomášovce PRO/MAX cup vo flórbale – Športová komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 800,00 EUR.
Ing. Roman Pivarči – poslanec OZ požiadal prítomného p. Prečucha, zástupcu flórbalového klubu, aby odprezentoval činnosť flórbalového klubu a oboznámil poslancov o využití dotácie.
Peter Prečuch – zástupca žiadateľa PeGa, s.r.o., oboznámil poslancov o činnosti klubu. V tomto ročníku bola liga v okrese Lučenec zrušená, preto sa zaregistrovali do súťaže v rámci Rimavskosobotského okresu.
Aktívnymi hráčmi sú hlavne chlapci z našej obce. ďalej uviedol, že v roku 2016 usporiadali flórbalový turnaj v Tomášovciach, kde sa zúčastnilo 5 tímov z okolitých obcí a miest. V roku 2017 by opäť chceli
zorganizovať podobný turnaj. Zároveň uviedol, že v mesiacoch apríl, máj a jún plánujú zorganizovať obecnú ligu priamo v Tomášovciach. Vysvetlil pravidlá mini flórbalu, ktorého by sa mohli zúčastniť hráči od
dvanásť rokov.
Starosta žiadal p. Petra Prečucha o to, že z hľadiska transparentnosti by bolo do budúcna dobré, aby si flórbalisti založili vlastné občianske združenie na činnosť, alebo aby sa pričlenili organizačne k už
existujúcim združeniam v obci. je to hlavne z dôvodu väčšej transparentnosti financovania klubu.
Mária Kúkeľová – posankyňa OZ sa opýtala, či neplánujú vychovávať aj svojich nástupcov, a či sa neplánujú venovať sa aj mladšej vekovej kategórii napr. 10 až 12 ročným.
Peter Prečuch uviedol, že je za to aby sa aj takýto hráči zapájali, len podotkol, že aj oni sú v tomto športe len začiatočníci. Flórbalu sa začali venovať len pred tromi rokmi.
Ing. Roman Pivarči – poslanec OZ, navrhol, aby sa spropagovala činnosť flórbalového klubu na webovej stránke obce Tomášovce.
Starosta požiadal p. Prečucha o poskytnutie informácií o flórbale, ktoré obec následne zverejní na stránke obce a tým podporí záujem o uvedený šport v obci.

Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 10/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
     dotáciu z rozpočtu obce pre PeGa, s.r.o. Tomášovce zastrešujúca činnosť flórbalového klubu FK                     PRO/MAX reality na rok 2017 vo výške 800,00 EUR za účelom zúčastňovania sa flórbalových podujatí             organizovaných v rámci flórbalovej ligy Rimavská Sobota v rámci ročníka 2017 a druhý ročník Tomášovce     PRO/MAX cup vo flórbale
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.  

c) Žiadosť stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1.200,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí organizovaných stolnotenisovým zväzom
počas roka 2017 – Športová komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 1.200,00 EUR.
Starosta dal návrh, aby zakúpenie súťažného stola realizovala priamo obec a o túto sumu by sa znížila dotácia pre stolnotenisový klub. Požiadal prítomného zástupcu klubu Ing. Jána Kocúra o priblíženie ich
plánovanej činnosti v roku 2017.
Ing. Ján Kocúr, predseda stolnotenisového klubu Tomášovce, informoval o klube. Ten v súčastnosti reprezentuje obec dvomi samostatnými súťažnými družstvami, nakoľko sa počet členov klubu výrazne zvýšil a prvé družstvo postúpilo do IV. ligy t.j. do krajského kola. Druhé družstvo hrá v V. lige, kde sa priestor súťažne hrať dáva hlavne začiatočníkom a mladým hráčom. Nový stôl klub hlavne potrebuje, aby sa zlepšili podmienky pre všetkých hráčov. 
Ján Petian, zátupca starostu tlmočil návrh OR, ktorá tiež doporučuje, aby pinpongový stôl zakúpila obec a dotáciu by sa znížila o sumu na zakúpenie stola.

Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 11/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
1.  dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisového klubu Tomášovce na rok 2017 vo výške 700,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí organizovaných stolnotenisovým zväzom počas roka 2017
2.  zakúpenie súťažného pinpongového stola
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

d) Žiadosť firmy LIVAMED, s.r.o. - konateľ MUDr. Ivan Babušík o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre vo výške 2.100,00 EUR za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych
služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2017  - Ekonomická komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 2.100,00 EUR.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 12/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
     dotáciu z rozpočtu obce pre firmu LIVAMED, s.r.o. - konateľ MUDr. Ivan Babušík na rok 2017 pre vo                výške 2.100,00 EUR za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom        v obci Tomášovce počas roka 2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

e) Žiadosť Občianskeho združenia „HAVKÁČI“ ochotnícky divadelný súbor Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tomášovce na rok 2017 pre vo výške 200,00 EUR na divadelné predstavenie, Mikuláš a živý betlehem v Tomášovciach – Kultúrna komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 200,00 EUR.
Starosta požiadal predsedkyňu Ľubicu Hrnčiarovú o informáciu o podanej žiadosti o dotáciu vo výške  200,00 EUR.
Ľubica Hrnčiarová – poslankyňa OZ informovala prítomných o úspešnom účinkovaní divadelného súboru v obci ale aj v širšom okolí, kde súbor vzorne reprezentuje Obec Tomášovce. Pravidelne sa zúčastňuje
regionálnych prehliadok ochotníckych súborov. Súbor sa pravidelne zapája do pomoci pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií v obci, niektoré sám organizuje. 

Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 13/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
     dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie „HAVKÁČI“ ochotnícky divadelný súbor Tomášovce            na rok 2017 vo výške 200,00 EUR na divadelné predstavenie, Mikuláš a živý betlehem v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

f) Žiadosť občianskeho združenia „NAŠE TOMÁŠOVCE“ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1.000,00 EUR za účelom organizovania kultúrnych záujmových a športových akcií v obci počas roka 2017 – Kultúrna komisia a OR doporučujú OZ schváliť dotáciu vo výške 1.000,00 EUR.
Starosta – oboznámil prítomných poslancov OZ so zameraním sa činnosti a aktivitami OZ „NAŠE TOMÁŠOVCE“, nakoľko nebola prítomná predsedkyňa združenia p. Renáta Macková. Združenie už skoro desať rokov napomáha rozvoju obce organizovaním rôznych kultúrno-športových aktivít. Aj v roku 2017 chce zorganizovať karneval na ľade, Noc s Addersenom, vo februári Valentínsky stolnotenisový turnaj, v letných mesiacoch volejbalovo-futbalový turnaj, pochod želežničnou trasou Veľká Ves Tomášovce a samozrejme pomôcť pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít pri oslavách dňa obce.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 14/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
     dotáciu z rozpočtu obce  pre Občianske združenie „NAŠE TOMÁŠOVCE“ na rok 2017 vo výške 1.000,00           EUR za účelom organizovania kultúrnych záujmových a športových akcií v obci počas roka 2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Rôzne 
a) Starosta informoval o ukončení volebného obdobia Hlavnej kontrolórky obce ku dňu 01.04.2017, pričom z uvedeného je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 15/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
informáciu o ukončení funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Tomášovce Ing. Gabriele Fabiánovej ku dňu 01.04.2017
B/ - vyhlasuje –
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Tomášovce s pracovným úväzkom 25% mesačného pracovného času
s nástupom do pracovného pomeru od 1. apríla 2017 na deň 15.03.2017 o 18:30 hod. na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
C/ - ustanovuje –
1. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tomášovce prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad V Tomášovciach,
Partizánska č. 132/7, 985 56 Tomášovce, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 01.03.2017 do 15:00 hod. 
2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady
    - bezúhonnosť, preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri  mesiace
    - odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy, preukazuje sa profesijným životopisom 
3. Náležitosti a prílohy prihlášky:
a) osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko a kontaktný údaj)
b) písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za:  7  (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, 
        Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

b) Starosta uviedol, že ako pomoc pri príprave a koordinácii zasadnutí komisií OZ a obecnej rady prerozdelil zodpovednosť pracovníčok obecného úradu vo vzťahu k činnostiam jednotlivých komisií a obecnej rady. Zodpovedné pracovníčky obce budú plne k dispozícii predsedom jednotlivých komisií pri príprave, zvolávaní a organizovaní zasadnutí jednotlivých komisií. Navrhol nasledovné prerozdelenie:
a) Jana Galádová bude pridelená pre Kultúrnu komisiu, Komisiu verejného poriadku dopravy a služieb a Športovú komisiu, 
b) Ing. Dana Tisoňová bude pridelená pre Ekonomickú komisiu, Školskú a sociálnu pre Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
c) Brigita Petianová bude pridelená pre Obecnú radu, Komisia výstavby a životného prostredia a pre Komisiu pre vybavovanie sťažností.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 16/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
informáciu starostu o rozdelení administratívnych pracovníkov obce pre potreby    administratívnych a prípravných prác pre komisie
B/ - schvaľuje –
nasledovné prerozdelenie administratívy:
1. Jana Galádová bude pridelená pre Kultúrnu komisiu, Komisiu verejného poriadku dopravy a služieb a Športovú komisiu, 
2. Ing. Dana Tisoňová bude pridelená pre Ekonomickú komisiu, Školskú a sociálnu pre Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
3. Brigita Petianová bude pridelená pre Obecnú radu, Komisia výstavby a životného prostredia a pre Komisiu pre vybavovanie sťažností.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za:  7  (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, 
        Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

11/ Interpelácie poslancov – diskusia
a) Starosta informoval o údržbe sály kultúrneho domu kde bola vymenená podlaha. Uviedol, že obklad okolo sály by bolo potrebné prekryť k vôli bezpečnosti pri konaní karnevalu a plesu v mesiaci február.
Navrhol použiť trstinový obklad a potom ho použiť na prekrytie oplotenia v MŠ. Ďalej poinformoval prítomných poslancov aj o príprave na realizácii projektu rekonštrukcie celej budovy obecného úradu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. uviedol, že vzhľadom na rozsiahlosť a komplikovanosť celej rekonštrukcie bude potrebné pre obec zabezpečiť kvalitný stavebný dozor.
b) Starosta informoval prítomných poslancov o stave pri spracovávaní Územného plánu obce, kde sa má vykonať posudzovanie vplyvov na zdravie obyvateľstva zo strany Regionálneho verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). Po rokovaniach RÚVZ s obcou za účasti obstarávateľa UPN Ing. Martiny Kukučkovej je nasledovné stanovisko RÚVZ Lučenec:
* RÚVZ netrvá na vypracovaní HIA podľa zákona č. 355/2007 Z.z.  a Vyhlášky č. 233/2014 Z.z.,
* RÚVZ ale odporúča obci zadať vypracovanie Hlukovej štúdie cielenej na problémy s podnikom PRP s.r.o.,
* štúdia by mala byť spracovaná aj v spolupráci s príslušným stavebným úradom, zadaná nezávislému odborníkovi  a mala by merať zaťaženie nielen z prevádzky podniku (stacionárne zaťaženie)  ale aj z dopravy,
* dôvodom, prečo RÚVZ nakoniec netrvá na vypracovaní HIA pre celý ÚPN je fakt, že tento dokument sa nedá vypracovať na ešte neexistujúce prevádzky v budúcom priemyselnom parku a vo vzťahu k PRP, pre ktoré by sa dal vypracovať zasa nemá váhu zvrátiť prostredníctvom ÚPN jestvujúci stav (PRP je vlastník areálu apod.).
Starosta na záver uviedol, že ak poslanci súhlasia, tak do Návrhu ÚPN budú zapracované požiadavky RÚVZ (okrem HIA) a Návrh ÚPN bude predložený na schválenie nadradenému orgánu územného plánovania (OÚ Banská Bystrica – Odbor výstavby a bytovej politiky) v čase 02 – 03/2017.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.

Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 17/2017 zo dňa 18.01.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie, že –
1. RÚVZ netrvá na vypracovaní HIA podľa zákona č. 355/2007 Z.z.  a Vyhlášky č. 233/2014 Z.z.,
2. RÚVZ odporúča obci zadať vypracovanie Hlukovej štúdie cielenej na problémy s podnikom PRP s.r.o.,
3. štúdia by mala byť spracovaná aj v spolupráci s príslušným stavebným úradom, zadaná nezávislému odborníkovi  a mala by merať zaťaženie nielen z prevádzky podniku (stacionárne zaťaženie) ale aj z dopravy,
4. dôvodom, prečo RÚVZ nakoniec netrvá na vypracovaní HIA pre celý ÚPN je fakt, že tento dokument sa nedá vypracovať na ešte neexistujúce prevádzky v budúcom priemyselnom parku a vo vzťahu k PRP s.r.o., pre
ktoré by sa dal vypracovať zasa nemá váhu zvrátiť prostredníctvom ÚPN jestvujúci stav
B/ - schvaľuje –
    , že do Návrhu ÚPN budú zapracované požiadavky RÚVZ (okrem HIA) a Návrh ÚPN bude  
    predložený na schválenie nadradenému orgánu územného plánovania (OÚ Banská Bystrica – 
    Odbor výstavby a bytovej politiky) v čase 02-03/2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Ján Kanda v.r., 1. overovateľ
Mária Kúkeľová v.r.,  2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zápisnica OZ 18.01.2017

Príloha č.1 k zápisnici

Príloha č.2 k zápisnici

Príloha č.3 k zápisnici

Príloha č.4 k zápisnici

Vyvesené: 23. 1. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť