Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:16:13

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 410
TÝŽDEŇ: 2464
CELKOM: 314696

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 15.03.2017 o 18.30 hod v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomní: poslanec OZ – Mgr. Štefan Haban (ospravedlnený), Ing. Milan Lošťák (príchod 18:40 hod.)
Zapisovateľka:  Brigita Petianová, pracovníčka obce
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je prítomných 7 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a schváleného plánu zasadnutí OZ na rok 2017 písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Tomášovce
7. Zámer na vypracovanie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce
8. Zmluva „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením NFP310040A489“
9. Prerokovanie došlých žiadostí
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov – diskusia
12. Záver
Starosta navrhol zmenu programu v bode 2, kde poslancom odporučil schváliť, aby návrhová komisia bola zároveň aj volebnou komisiou pri voľbe hlavného kontrolóra obce. 
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 18/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
      , že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
       doplnený program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh, aby návrhová a volebná komisia pracovala v zložení Ing. Ján Kanda, Renáta Macková, Mária Kúkeľová – všetko poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Romana Pivarčiho a Ľubicu Hrnčiarovú, poslancov OZ. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 19/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Romana Pivarčiho a Ľubicu Hrnčiarovú,  - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú a volebnú komisiu v zložení Ing. Ján Kanda, Renáta Macková, Mária Kúkeľová - poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian zástupca starostu obce. Skonštatoval, že uznesenia prijaté OZ s termínom plnenia do 15.03.2017 sú splnené, alebo sa priebežne plnia. 
Starosta navrhol predĺžiť termín pre splnenie nasledovného uznesenia OZ:
Uznesenie číslo 81/2016/C zo dňa 14.12.2016, kde OZ ukladá komisii výstavby a životného prostredia do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrh ohľadom riešenia odpadového hospodárstva v obci – Z: predseda  komisie, T: do 31.12.2017
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 20/2017 zo dňa 15.03.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
správu o kontrole plnenia uznesení OZ 
B/ - schvaľuje - 
predlženie termínu pre splnenie uznesenie č. 81/2016/C1 zo dňa 14.12.2016 – T: do 31.12.2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
O18.40 hod príchod poslanca OZ Ing. Milana Lošťáka.

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian zástupca starostu obce. Skonštatoval, že obecná rada (ďalej len OR) zasadala dňa 13.03.2017. Na svojom zasadnutí sa zaoberala voľbou hlavného kontrolóra obce a zobrala na vedomie jedno podanie na voľbu hlavného kontrolóra obce. Prerokovala zámer na vypracovanie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce, kde odporučila OZ schváliť jeho vypracovanie. OR prerokovala návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/087 na projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením NFP310040A489. OR odporučila OZ zmluvu schváliť a podpísať starostom. Ďalej prerokovala odpredaj majetku obce Tomášovce pre žiadateľa Jána Gáfrika. Zaoberala sa s opakovanou žiadosťou p. Golianovej o zabezpečenie ochrany pred zásahmi imisií a so žiadosťou firmy NEVITEL, a.s. k umiestneniu stožiara. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 21/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správy predložili predsedovia jednotlivých komisií.
a) Školská a sociálna komisia: správu predložila Ľubica Hrnčiarová predsedkyňa komisie. Komisia zasadala 13.03.2017 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala s návrhom zámeru k vypracovaniu plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce. Ďalej sa zaoberala zápisom detí do Materskej školy a žiakov do Základnej školy v Tomášovciach na školský rok 2017/2018. Zaoberala sa havarijným stavom v Základnej školy v Tomášovciach. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.
b) Komisia výstavby a životného prostredia: v mene neprítomného predsedu komisie Mgr. Štefana Habana správu tlmočil starosta. Komisia zasadala dvakrát a to 27.01.2017, kde sa zaoberala realizáciou kompletnej rekonštrukcie budovy obecného úradu z dôvodu zníženia energetickej náročnosti a navrhla zabezpečiť vhodný stavebný dozor pri realizácii projektu. Ďalej sa zaoberala zberom a odvozom biologicky rozložiteľným odpadom, kde navrhla vytvoriť zberné miesto pri bytovkách v zmysle platnej legislatívy. Komisia navrhla sledovanie výziev cez IROP a envirofond pre získanie finančných zdrojov na možnosť doriešenia kanalizácie v obci. V neposlednom rade navrhla vybudovanie chodníka popri parku. Na druhom zasadnutí dňa 06.03.2017 sa komisia zaoberala, rekonštrukciou obecného úradu s výberom stavebného dozoru pri jeho realizácii a žiadosťou p. Šnúrika o rozšírenie príjazdového mostíka na ulici Viešťanská. Správa tvoria Prílohu č. 3Prílohu č. 4 k zápisnici.
Ostatné komisie od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 22/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
1. správu zo zasadnutia Školskej a sociálnej komisie
2. správy zo zasadnutí Komisie pre výstavbu a životné prostredie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Voľba hlavného kontrolóra obce Tomášovce
Starosta požiadal volebnú komisiu o podanie informácie k voľbe hlavného kontrolóra obce. 
Ing. Ján Kanda predseda volebnej komisie konštatoval, že bola podaná len jedna kandidátka, ktorá splnila predpísané náležitosti pre voľbu kontrolóra obce. 
Priebeh voľby hlavného kontrolóra obce viedol Ján Petian – zástupca starostu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 23/2017 zo dňa 15.03.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - konštatuje – 
, že pre voľbu hlavného kontrolóra obce Tomášovce sú splnené všetky predpísané náležitosti
B/ - schvaľuje – 
voľbu hlavného kontrolóra obce Tomášovce prevedené verejným spôsobom
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 24/2017 zo dňa 15.03.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
Informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra Obce Tomášovce v nasledovnom poradí: 1. Ing. Gabriela Fabiánová, počet hlasov 8
B/ - volí – 
v zmysle § 11 ods. 4, písm. j), § 18a ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Gabrielu Fabiánovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Tomášovce na 6 rokov s účinnosťou od 01.04.2017
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
Starosta konštatoval, že v zmysle § 11 ods. 4, písm. j), § 18a ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Tomášovce na 6 rokov s účinnosťou od 01. apríla 2017 bola zvolená Ing. Gabriela Fabiánová.
Ing. Gabriela Fabiánová – poďakovala prítomným poslancom za prejavenú dôveru.
Starosta – uviedol, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení OZ okrem iného určuje aj plat hlavného kontrolóra obce. Podľa § 18c ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný úväzok. Jeho plat sa určí v súvislosti od dĺžky pracovného času. OZ na svojom zasadnutí dňa 18.01.2017 uznesením č. 15/2017/B schválilo pracovný úväzok na 25% t.j. 9,5 hodín týždenne. Dôvodová správa tvorí Prílohu č. 5 k zápisnici
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 25/2017 zo dňa 15.03.2017  
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra obce
B/ - určuje -
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. plat hlavného kontrolóra Obce Tomášovce Ing. Gabriele Fabiánovej podľa § 18 c ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 01.04.2017 s pracovným úväzkom 25 %
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Zámer na vypracovanie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce
Starosta požiadal p. Brigitu Petianovú - pracovníčku obce, aby oboznámila poslancov o projekte Komunitného plánovania v obci. 
Tá poinformovala prítomných poslancov o spolupráci obce s nadáciou SOCIA, kde pod ich vedením spracujú komunitný plán obce. Cieľom komunitného plánovania je plánovať a určovať stratégiu a spoločne riešiť konkrétne problémy skupín obyvateľov obce. Je potrebné, aby sa do projektu zapojili všetci občania, ktorých sa daná oblasť týka. 
Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ informovala prítomných o prerokovaní uvedeného zámeru Komunitného plánovania v obci, na Školskej a sociálnej komisii, ktorá odporučila OZ uvedený zámer schváliť.
Starosta informoval, že budova zdravotného strediska by mohla spĺňať podmienky pre denný stacionár, kde pre jeho činnosť je potrebná registrácia na Banskobystrickom samosprávnom kraji. Navrhol zámer vypracovať Komunitný plán obce schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 26/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje  - 
zámer vypracovať Komunitný plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce
B/ - žiada –
starostu obce preveriť možnosť vytvorenia denného stacionára pre seniorov v obci  
C/ - ukladá -
Školskej a sociálnej komisii podieľať sa na tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Tomášovce
       Z: predseda komisie        T: do vytvorenia Komunitného plánu
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Zmluva „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením NFP310040A489“
Starosta oboznámil poslancov o doručení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením NFP310040A489“. Zároveň požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby sa vyjadrila k  obsahu uvedenej zmluvy. 
Ing. Gabriela Fabiánová, hlavná kontrolórka obce uviedla, že považuje uvedenú zmluvu z hľadiska obce za rizikovú, ale zároveň uviedla, že ak chce obec získať uvedené nenávratné finančné prostriedky, bude musieť pristúpiť na zmluvné podmienky. Ďalej poukázala na skutočnosť, že spolufinancovanie obce pri projekte je vo výške 5 % z celkovej sumy projektu a zároveň bude musieť obec znášať aj prípadné náklady naviac, ak budú preklasifikované ako neoprávnené. Na záver poslancov upozornila aj na skutočnosť, že na prefinancovanie projektu bude musieť obec prijať úver, kde vzniknú ďalšie náklady spojené s úverom ako napr. poplatok za zriadenie úveru, úrok atď.
Starosta uviedol, že bude potrebné pred zahájením realizácie prác uskutočniť stretnutie so zhotoviteľom, kde si bude musieť obec dohodnúť priebeh realizácie a financovanie projektu. 
Ing. Milan Lošťák – poslanec OZ, uviedol, že je potrebné zabezpečiť odborníka na stavebný dozor k uvedeným prácam pri realizácii projektu a zároveň uviedol, že doporučuje uvedenú zmluvu schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 27/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu zmluvy o NFP na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením“
B/ - schvaľuje –
1.  uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/087 medzi Obcou Tomášovce a Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
2.  spolufinancovanie projektu Obcou Tomášovce vo výške 5%, čo predstavuje sumu 26 945,16 EUR z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením NFP310040A489“
C/ - poveruje –
starostu obce podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KŽP-PO4-SC431-2015-6/087
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) Starosta informoval poslancov o podaní opakovanej žiadosti od občanov obce o zabezpečenie ochrany pred zásahmi imisií pochádzajúcich z činnosti prevádzky spoločnosti PRP, s.r.o. so sídlom v katastrálnom území Tomášovce t.j. ochrany pred neprimeraným hlukom, prachom a vibráciami a zároveň žiadosti o zníženie hluku z technického zariadenia čistiarne odpadových vôd. Starosta tiež predložil právnu analýzu týkajúcej sa zabezpečenia ochrany pre zásahmi imisií. Starosta navrhol vykonanie štátneho stavebného dozoru v PRP, s.r.o. Tomášovce.
Mgr. Ľubica Golianová, občianka obce – zástupkyňa žiadateľov informovala o zvýšenej prašnosti a hluku, kde boli prekročené merania prípustných hodnôt nočných hodinách v PRP, s.r.o. V ďalšom bode žiadosti poukázala na hluk z technického zariadenia čističky odpadových vôd. 
Ing. Milan Lošťák - poslanec OZ, požiadal starostu, aby vyžiadal od zhotoviteľa stavby ČOV Tomášovce stanovisko k problému spolu s technickou dokumentáciou dúchadla.
Starosta navrhol vyzvať PRP, s.r.o. na doloženie meranie hluku. Na čističke navrhol odtlmiť dúchadlo nejakou stenou.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 28/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
opakovanú žiadosť o zabezpečení ochrany pred zásahmi imisií
B/ - poveruje -
starostu obce konať v uvedenej veci v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s právnou analýzov od JUDr. Tršovej Rejdovianovej
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

b) žiadosť stavebníka O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava v zastúpení firmou NEVITEL, a.s. o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu telekomunikačnej stavby o oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete LCTOC_66279, stožiar s elektrickou prípojkou a novou stĺpovou trafostanicou. Jedná sa o výstavbu nového, 40 m vysokého telekomunikačného stožiara s príslušenstvom v blízkosti motorestu Halier. 
Ján Petian, zástupca starostu poinformoval prítomných o skutočnosti, že stavba bude stáť v blízkosti motorestu Halier, kde urbárska Lesná a pasienková spoločnosť Tomášovce pre uvedenú stavbu prenajala pozemok. Zároveň uviedol, že uvedená stavba sa bude nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od zastavaného územia obce.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 29/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - schvaľuje –
vydanie súhlasného stanoviska pre umiestnenie oporného a vytyčovacieho bodu nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete LCTOC_6627, stožiar Tomášovce a elektrickou prípojkou a novou stĺpovou trafostanicou pre stavebníka O2 Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť p. Jána Gáfrika, Mlynská 337/7 Tomášovce o odpredaj obecného majetku - pozemku C KN 173/4 (časť parcely E KN 1096/1 vo vlastníctve obce) do vlastníctva žiadateľa z dôvodu, že uvedený pozemok dlhodobo užíva, nakoľko už v minulosti bol vykúpený jeho rodičmi. Ďalej uviedol, že uvedenou žiadosťou sa OZ už zaoberalo, kde predtým bola žiadateľkou matka súčasného žiadateľa, ktorá medzitým umrela. 
 Starosta k žiadosti uviedol, že OZ sa uvedeným pozemkom zaoberalo a je opätovne potrebné upozorniť žiadateľa, aby si nechal vypracovať geometrický plán na uvedenú parcelu č. C KN 173/4(časť parcely E KN 1096/1), nakoľko bez neho nie je možné odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 30/2017 zo dňa 15.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
doručenú žiadosť Jána Gáfrika o odkúpenie časti obecného pozemku C KN 173/4 (časť parcely E KN 1096/1 vo vlastníctve obce)
B/ - žiada starostu –
upozorniť žiadateľa, aby si nechal vypracovať geometrický plán na uvedenú parcelu č. C KN 173/4 (časť parcely E KN 1096/1)
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

d) žiadosť p. Mariána Kálmána o odpredaj resp. darovanie pozemku C KN 809/65, ktorý je v jeho vlastníctve obci z dôvodu, že sa na ňom nachádza o spoločná vodomerná šachta pre viac stavebníkov, a StVS, a.s. Banská Bystrica žiada, aby uvedená šachta bola na obecnom pozemku. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 31/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
žiadosť p. Mariána Kálmána o odpredaj resp. darovanie pozemku C KN 809/65 obci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

10/ Rôzne
a) Správa o výsledku kontroly Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
Správu predložila Ing. Gabrielu Fabiánovú – hlavná kontrolórka obce. Kontrola bola vykonaná na základe plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce. Kontrola bola zameraná na kontrolu Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 kde konštatovala, že uvedenou kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly tvorí Prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 32/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie –
správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

11/ Interpelácie poslancov – diskusia
a) Starosta podal informáciu o pripravovaných oslavách obce Tomášovce k 770-temu výročiu od prvej písomnej zmienky o obci. V spolupráci s Kultúrnou a Športovou komisiou navrhol termín osláv na dni 28.7. -30.7.2017. 
Štefan Kocúr, poslanec OZ navrhol spoluprácu jednotlivých komisií s prípravou osláv obce.
Ján Petian, zástupca starostu navrhol oslavy riešiť v spolupráci všetkých komisií v súčinnosti kultúrnej komisie a OZ. 

Uznesenie č. 33/2017 zo dňa 15.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - poveruje –
starostu zvolať neformálne stretnutie poslancov OZ k príprave osláv obce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich 
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina  prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0 
zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo schválené.

12/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Roman Pivarči v.r., 1. overovateľ
Ľubica Hrnčiarová v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zápisnica OZ 15.03.2017

Príloha č.1 k zápisnici

Príloha č.2 k zápisnici

Príloha č.3 k zápisnici

Príloha č.4 k zápisnici

Príloha č.5 k zápisnici

Príloha č.6 k zápisnici

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť