Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 23.4.2018, 16:52:08

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 23. 4. 2018
22 °C 5 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.31m/s
tlak962.55hPa
vlhkosť57%
zrážky1.7mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 472
TÝŽDEŇ: 472
CELKOM: 315229

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 14.12.2017 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu Tomášovce

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Neprítomný: poslanec OZ – Ing. Milan Lošťák (príchod o 19:30 hod.) 
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je prítomných 8 poslancov OZ, t. j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, a preto je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.   Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6.   Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – schválenie Rozpočtového          opatrenia č. 3 na rok 2017
7.   Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce
8.   Prerokovanie došlých žiadostí
9.   Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 91/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
      program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Renáta Macková a Mgr. Štefan Haban – všetko poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Romana Pivarčiho a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ. Starosta navrhol, aby sa v rámci diskusie k jednotlivým bodom mohli zapojiť aj prítomní občania.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 92/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Romana Pivarčiho a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú komisiu v zložení Mária Kúkeľová,  Renáta Macková a Mgr. Štefan Haban - poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
 
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu obce. Skonštatoval, že uznesenia prijaté OZ s termínom do 14.12.2017 sú splnené, alebo sa priebežne plnia.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 93/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
správu  kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
 
4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Starosta skonštatoval, že obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala. Bez uznesenia.

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Starosta konštatoval, že od posledného zasadnutia OZ komisie nezasadali. Bez uznesenia.

6/ Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2017
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce predložila návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2017, v ktorom odporúča poslancom OZ schváliť presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, viazanie kapitálových príjmov a viazanie finančných operácií na projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce“. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí Prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 94/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
     Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
- viazanie kapitálových výdavkov v sume 536 904,00 EUR (projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce)
- viazanie príjmových finančných operácií v sume 536 904,00 EUR (úver na projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce)
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
 
7/ Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce
Starosta predložil vypracovaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018 – 2022 (ďalej len „KPSS“), ktorý tvorí Prílohu č. 3 k tejto zápisnici. Prítomných informoval o priebehu jeho prípravy a spracovaní v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava v rámci projektu „Komunitné služby - Bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“. Prípravné práce na znení návrhu KPSS prebiehali počas celého roka 2017, pričom do jeho prípravy boli zapojení zamestnanci obce, členovia Školskej a sociálnej komisie, obyvatelia obce formou dotazníku zameraného na prieskum potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Následne boli zorganizované stretnutia z občanmi obce - hlavne so seniormi a sociálne znevýhodnenými skupinami občanov. Na základe získaných informácií obecný úrad v spolupráci s nadáciou SOCIA vypracoval tento konečný návrh KPSS. Vzhľadom na potrebu obce mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb a kvalitu vypracovaného návrhu KPSS starosta navrhol poslancom OZ predložený Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018 – 2022 schváliť. 
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ uviedol, že v návrhu KPSS je aj jeho Finančný a časový plán jeho plnenia. Chcel vedieť, aký dopad na rozpočet obce bude mať jeho schválenie.
Ján Petian, zástupca starostu uviedol, že v časovom pláne sú navrhované finančné zabezpečenia z rozpočtu obce, z rozpočtu VUC ako aj z EŠIF-ov a iných grantov. V rozpočte obce na rok 2018 sú schválené výdavky na sociálne zabezpečenie obyvateľov obce, na chod zdravotného strediska ako aj na rozvoj obce, z ktorých budú čerpané aj výdavky na čiastočnú realizáciu KPSS. O jej konkrétnom čerpaní sa bude rozhodovať až v čase, keď to bude potrebné. Taktiež získanie prípadných zdrojov z rozpočtu VUC ako aj z EŠIF-ov a iných grantov je len predpokladané a nemusí sa naplniť. Preto považuje Finančný a časový plán KPSS za orientačný a nie smerodajný.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 95/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce na obdobie rokov 2018 - 2022
2. objem finančných prostriedkov na rok 2018 na aktivity Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce z rozpočtu obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
 
8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta konštatoval, že neboli doručené žiadne žiadosti. Bez uznesenia.

9/ Rôzne
a) Návrh na schválenie členstva obce Tomášovce v občianskom združení – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z., so sídlom Námestie republiky 315/26, 984 36 Lučenec, IČO: 51245949 (ďalej len "CPRRL")
Starosta uviedol, že návrh členstva obce Tomášovce v občianskom  združení – CPRRL  predložil v zmysle cieľov a úloh uvedených v Akčnom pláne rozvoja okresu Lučenec, ktorý bol vládou SR prijatý uznesením č. 251 zo dňa 23. júna 2016. Jednou z úloh Úradu vlády bol vznik kancelárie Centra podpory regionálneho rozvoja  pre podporu najmenej rozvinutého okresu. Na základe vzniku a schválenia o. z. v Rozvojovej rade  okresu Lučenec, bola obec Tomášovce oslovená ohľadom vstupu do tohto o. z. pre implementáciu a podporu Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, nakoľko jej starosta Ing. Ján Mičuda bol menovaný za jej člena. Aby mohol byť zároveň zvolený do predstavenstva OZ CPRRL, musí byť Obec Tomášovce zároveň jeho členom. Obci na základe vstupu do o. z. nevyplývajú žiadne finančné náklady z rozpočtu obce, celý chod kancelárie CPRRL bude financovaný z Akčného plánu. Stanovy OZ CPRRL tvoria Prílohu č. 4 k tejto zápisnici
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 96/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
členstvo Obce Tomášovce v občianskom združení – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o. z., so sídlom Námestie republiky 315/26, 984 36 Lučenec, IČO: 51245949
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.

b) Informácia o stave prípravy projektu "Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce"
Starosta informoval prítomných o stave konania pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce“. Uviedol, že k stavebnému konaniu pre vydanie stavebného povolenia je potrebné zriadiť vecné bremená na pozemkoch skadiaľ bude viesť kanalizácia a taktiež bude potrebné vysporiadať pozemky pod budovou budúcej čistiarni odpadových vôd (ďalej len "ČOV"). Pre vydanie stavebného povolenia bude postačujúce, ak obec stavebnému úradu predloží k pozemkom pod budúcu budovou ČOV Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a s vlastníkmi pozemkov, kde bude uložené kanalizačné potrubie bude potrebné uzatvoriť Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Starosta požiadal poslancov o splnomocnenie k rokovaniu s dotknutými vlastníkmi pozemkov ohľadom uzatvorenia potrebných zmlúv. Čísla dotknutých parciel sú uvedené v projektovej dokumentácii na predmetnú stavbu. 
Rozprava k uvedenému nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - poveruje – 
starostu obce rokovať s vlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou „Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce“ vo veci uzatvorenia Zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
O 19:30 hod. príchod poslanca OZ Ing. Milana Lošťáka.

c) starosta informoval prítomných o ukončení dedičského konania po nebohom p. Karolovi Dovalovi, v súvislosti s pohľadávkou voči obci Tomášovce. V rámci dedičského konania celá pohľadávka prešla na manželku Ivetu Dovalovú. Obec vykoná ďalšie kroky v uvedenej veci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 98/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A –berie na vedomie – 
informáciu o ukončení dedičského konania po nebohom p. Karolovi Dovalovi, v súvislosti s pohľadávkou voči obci Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.

d) starosta vyjadril spokojnosť s prácu poslancov OZ a hlavnej kontrolórky obce počas celého roka 2017. Poslanci spolu so zamestnancami obce plnili stanovené úlohy a aktívne pomáhali pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci. Z uvedeného dôvodu predložil návrh na schválenie nasledovných koncoročných odmien v hrubom:
- pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú odmenu vo výške 400,00 EUR,
- pre poslancov OZ Mgr. Štefana Habana, Ľubicu Hrnčiarovú, Ing. Jána Kandu, Štefana Kocúra, Máriu Kúkeľovú, Ing. Milana Lošťáka, Renátu Mackovú a Ing. Romana Pivarčiho vo výške 420,00 EUR pre každého,
- pre zástupcu starostu obce Jána Petiana odmenu vo výške 830,00 EUR.
Zároveň navrhol vyplatiť poslankyni OZ Márii Kúkeľovej odmenu za činnosť v roku 2016 vo výške 200,00 EUR a odmenu za prácu na príprave knihy o obci Tomášovce vo výške 75,00 EUR.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za tieto uznesenia:

Uznesenie č. 99/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
vyplatiť poslankyni OZ Márii Kúkeľovej odmenu za činnosť v roku 2016 vo výške 200,00 EUR a odmenu za prácu na príprave knihy o obci Tomášovce vo výške 75,00 EUR
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 100/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
1. odmenu pre zástupcu starostu obce Jána Petiana za činnosť v roku 2017 vo výške 830,00 EUR
2. pre poslancov OZ Mgr. Štefana Habana, Ľubicu Hrnčiarovú, Ing. Jána Kandu, Štefana Kocúra, Máriu Kúkeľovú, Ing. Milana Lošťáka, Renátu Mackovú a Ing. Romana Pivarčiho za činnosť v roku 2017 vo výške 420,00 EUR pre každého
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 101/2017 zo dňa 14.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - schvaľuje – 
     odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú za činnosť v roku 2017 vo výške 400,00 EUR
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.

10/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Roman Pivarči v.r., 1. overovateľ
Ing. Ján Kanda v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_OZ 14.12.2017

Priloha_c.1_Prezencna_listina

Priloha_c.2_Rozpoctove_opatrenie_c.3-2017

Priloha_c.3_Komunitny_plan_obce_Tomasovce-navrh

Priloha_c.4_Stanovy_CPRRL_2017

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť