Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:06:32

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 2463
CELKOM: 314695

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 14.02.2018 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Tomášovciach

č.: OcÚ/2018/00184-208

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomný: poslanec OZ Mgr. Štefan Haban (ospravedlnený)
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hod. je prítomných 8 poslancov OZ, t.j. zasadnutie OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2017  
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2018
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Štefan Kocúr, Ľubica Hrnčiarová, a Mária Kúkeľová – všetko poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka, poslancov OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 2/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka – poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú komisiu v zložení Štefan Kocúr, Ľubica Hrnčiarová, Mária Kúkeľová – poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť prítomní občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že prijaté uznesenia OZ s termínom plnenia do 14.02.2018 sú splnené.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 3/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu obce. Konštatoval, že obecná rada (ďalej len „OR“) zasadala 24.01.2018. Zaoberala sa prerokovaním Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017, Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018, plánom investičných akcií obce na rok 2018 ako aj kultúrno spoločenskými akciami na rok 2018 organizovaných v obci Tomášovce. OR odporúča OZ schváliť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018. ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 13.02.2018, na ktorom OR prerokovala došlé žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. OR odporúča OZ schváliť predložené žiadosti o dotáciu. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 4/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené.
 
5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
Správy predložili predsedovia jednotlivých komisií:
a) Komisia verejného poriadku, dopravy a služieb: správu predložil Ing. Roman Pivarči, predseda komisie. Komisia zasadala 13.02.2018 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala podnetmi občanov a kamerovým systémom  na Železničnej ulici. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.
b) Kultúrna komisia: správu predložila Renáta Macková, predsedkyňa komisie. Komisia zasadala 05.02.2018 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa zaoberala kultúrno-spoločenskými podujatiami obce na rok 2018. Správa tvorí Prílohu č. 3 k zápisnici. 
c) Ekonomická komisia: správu predložil Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala 13.02.2018 za prítomnosti členov komisie. Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala investičnými akciami obce a žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce, ktoré odporúča OZ schváliť. Správa tvorí Prílohu č. 4 k zápisnici.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 5/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
1. správu zo zasadnutia Komisie verejného poriadku, dopravy a služieb
2. správu zo zasadnutia Kultúrnej komisie
3. správu zo zasadnutia Ekonomickej komisie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2017
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2017  predložila Ing. Gabriela Fábiánová, kontrolórka obce. Správa tvorí Prílohu č. 5 k zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2017
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018 predložila Ing. Gabriela Fábiánová, kontrolórka obce Tomášovce. Plán kontrolnej činnosti tvorí Prílohu č. 6 k zápisnici.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje – 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1.polrok 2018
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta oboznámil poslancov OZ s došlými žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 1/2012, pričom ku každej žiadosti uviedol stanovisko príslušnej komisie a OR:
a) žiadosť firmy LIVAMED, s.r.o. – konateľ MUDr. Ivan Babušík o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 2 100,00 EUR za účelom rozšírenia sa skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2018 – Ekonomická komisia a OR odporúčajú OZ schváliť dotáciu vo výške 2 100,00 EUR,
b) žiadosť PeGa, s.r.o. Tomášovce zastrešujúca činnosť florbalového klubu FK PRO/MAX o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 800,00 EUR za účelom zúčastňovania sa florbalových podujatí organizovaných v rámci florbalovej ligy vo Fiľakove a v rámci tretieho ročníka Tomášovce PRO/MAX cup vo florbale – Športová komisia a OR odporúčajú OZ schváliť dotáciu vo výške 800,00 EUR,
c) žiadosť stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 1 250,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2018 – starosta navrhol znížiť dotáciu na 700,00 EUR. Starosta uviedol, že  bol zakúpený nový stolnotenisový stôl z finančných prostriedkov obce. Športová komisia a OR odporúčajú schváliť dotáciu vo výške 700,00 EUR,
d) žiadosť TJ Slovan Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 11 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom počas roka 2018 – Športová komisia a OR odporúčajú OZ schváliť dotáciu vo výške 11 000,00 EUR,
e) žiadosť občianskeho združenia NAŠE TOMÁŠOVCE o poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 1 000,00 EUR za účelom organizovania kultúrno spoločenských a športových akcií v obci počas roka 2018 – Kultúrna komisia a OR odporúčajú OZ schváliť dotáciu vo výške 1 000,00 EUR.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ navrhol, aby sa hlasovalo za všetky žiadosti o dotáciu v jednom uznesení.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrhy uznesení:

Uznesenie č. 8/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje – 
aby sa hlasovalo za schválenie dotácií z rozpočtu obce v jednom uznesení 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 9/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje – 
1. dotáciu z rozpočtu obce pre firmu LIVAMED, s.r.o. – konateľ MUDr. Ivan Babušík na rok 2018 vo výške 2 100,00 EUR za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2018
2. dotáciu z rozpočtu obce pre PeGa, s.r.o. Tomášovce zastrešujúca činnosť florbalového klubu FK PRO/MAX reality na rok 2018 vo výške 800,00 EUR za účelom zúčastňovania sa florbalových podujatí organizovaných v rámci florbalovej ligy Fiľakovo a tretí ročník Tomášovce PRO/MAX cup vo florbale
3. dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Tomášovce na rok 2018 vo výške 700,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí organizovaných stolnotenisovým zväzom počas roka 2018
4. dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2018 vo výške 11 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom počas roka 2018
5. dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie Naše Tomášovce na rok 2018 vo výške 1 000,00 EUR za účelom organizovania kultúrnych, záujmových a športových akcií v obci počas roka 2018
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

f) starosta predložil žiadosť Občianskeho združenia Naše Tomášovce, IČO: 42011612, Zelená 36/25, 985 56 Tomášovce o bezplatné poskytnutie miestností sálu kultúrneho domu a sobášnu miestnosť na deň 23. a 24.03.2018 za účelom uskutočnenia akcie Noc s Andersenom
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 10/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje – 
     bezplatné poskytnutie miestnosti sály kultúrneho domu a sobášnej miestnosti na deň 23. a 24.3.2018 za účelom uskutočnenia akcie Noc s Andersenom pre Občianske združenie Naše Tomášovce, IČO: 42011612, Zelená 36/25, 985 56 Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Rôzne
a) Školská komisia: Ľubica Hrnčiarová, predsedkyňa komisie. Predsedkyňa podala ústnu žiadosť o zakúpenie počítačov do základnej školy v počte 13 ks pre výučbu žiakov školy.
Mgr. Alena Kocúrová, riaditeľka základnej školy, informovala, že v škole je počítačová technika zastaralá a z uvedeného dôvodu je potrebné zakúpenie nového vybavenia počítačovej učebne novými PC na zlepšenie výučby žiakov.
Ján Petian, zástupca starostu, navrhol aby sa presunuli rozpočtové finančné prostriedky z všeobecného rozvoja na kapitolu školstvo.
Starosta dal návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 6 500,00 EUR z rozpočtovej kapitoly všeobecného rozvoja na kapitolu školstvo.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 11/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
1. presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 6 500,00 EUR z rozpočtovej kapitoly všeobecný rozvoj na kapitolu školstvo.
2. zakúpenie 13 ks notebookov v hodnote 6 500,00 EUR pre Základnú školu Tomášovce 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

b) Starosta informoval o pridelení dotácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v obci Tomášovce. Ďalej starosta oboznámil s prípravou vybudovania Malej kompostárne v obci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 12/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
informáciu starostu o priebehu investičných akcií v obci Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Interpelácia poslancov / Diskusia
a) Pavel Lepieš, občan neposlanec, navrhol aby sa v miestnom cintoríne vybudoval chodník ku drevenému krížu spolu s oporným múrom popod novú časť cintorína. Pohrebných miest je už málo, pri spodnej bráne prístupovú cestu. Vybudovať oporný múr pri strednej bráne a tam by vznikli voľné miesta pre pochovávanie.
Starosta uviedol, že by bolo možné takýto chodník vybudovať, ale bude potrebné dokončiť aj oplotenie cintorína. 

Uznesenie č. 13/2018 zo dňa 14.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
      diskusný príspevok Pavla Lepieša 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči,)
proti:  0
zdržal sa:  0
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Renáta Macková v.r., 1. overovateľ
Ing. Milan Lošťák v.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_14.02.2018

Priloha_c.1_prezencna_listina

Priloha_c.2_zapisnica_KVPDaS_13.02.2018

Priloha_c.3_zapisnica_KVPDaS_05.02.2018

Priloha_c.4_zapisnica_EK_13.02.2018

Priloha_c.5_správa_HK_za_rok_2017

Priloha_c.6_plan_HK_na_I.porok_2018

 

Vyvesené: 16. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť