Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.4.2018, 14:15:20

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 4. 2018
21 °C 7 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.17m/s
tlak964.01hPa
vlhkosť63%
zrážky0.21mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 410
TÝŽDEŇ: 2464
CELKOM: 314696

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 12.07.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 12.07.2017 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Zapisovateľka: Brigita Petianová, pracovníčka obce.
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len OZ) otvoril a viedol Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hodine je prítomných 9 poslancov OZ, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil Brigitu Petianovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným schváleným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ
6. Schválenie územného plánu obce Tomášovce
7. Príprava osláv dňa obce Tomášovce
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Rozprava k uvedenému bodu nebola, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 50/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      , že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Brigitu Petianovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje –
      program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Roman Pivarči, Ing. Ján Kanda, a Ing. Milan Lošťák – všetci poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice určil Máriu Kúkeľovú a Mgr. Štefana Habana, poslancov OZ. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 51/2017 zo dňa 12.07.2017
 Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
   , že starosta určil za overovateľov zápisnice Máriu Kúkeľovú a Mgr. Štefana Habana – poslancov  OZ
B/ - schvaľuje –
1. návrhovú komisiu v zložení – Ing. Roman Pivarči, Ing. Ján Kanda, Ing. Milan Lošťák – poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu. Skonštatoval že Uznesenie č. 45/2017 zo dňa 24.05.2017, kde poslanci OZ žiadali starostu obce zvolať stretnutie zástupcov obce a firmy AGROTOM s.r.o. Tomášovce za účelom prerokovania návrhu Dodatku č. 1 k „Nájomnej zmluvy s č. 210/1 zo dňa 01.01.2011 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Tomášovce“,  nie je k dnešnému dňu splnené. Ostatné uznesenia sa priebežne plnia alebo sú splnené s termínom plnenia 12.07.2017.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 52/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      správu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

4/ Správa o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správu predložil Ján Petian, zástupca starostu. Skonštatoval, že obecná rada (ďalej len OR) zasadala 10.07.2017. Na svojom zasadnutí sa zaoberala žiadosťou p. Drahomíra Kurčíka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce, ktorý v tomto čase využíva firma Agrotom s.r.o. Tomášovce. OR doporučuje OZ vyvolať stretnutie s firmou AGROTOM, s.r.o. Tomášovce, kde budú prejednané podmienky súčasného využívania uvedeného pozemku a zároveň navrhne vyňať časť pozemku o výmere cca 350 m2 pre jeho budúci odpredaj. OR opätovne prerokovala aj žiadosť p. Karola Ďuricu  na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 850/8, kde odporúča OZ zvolať nové stretnutie za účasti p. Milana Lajtoša, Karola Ďuricu a Petra Tomašoviča. V ďalšom bode OR skonštatovala, že do konania zasadnutia OR neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky k Územnému plánu obce Tomášovce. OR odporúča OZ schváliť navrhnutý Územný plán obce Tomášovce. Zaoberala sa aj žiadosťou p. Márie Babiakovej, ktorá žiada o vysporiadanie parc. č. EKN 590/2 o výmere 17 m2, ktorá je v užívaní obce, kde OR odporúča OZ schváliť odkúpenie uvedeného pozemku do vlastníctva obce. OR zobrala na vedomie informáciu starostu o podpísaní Nájomnej zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava o nájme pozemkov k výstavbe R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce a o zriadení vecného bremena – práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu a prechodu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby. OR ďalej prerokovala prípravu osláv dňa obce Tomášovce pri príležitosti 770-teho výročia od prvej písomnej zmienky o obci. Na záver OR prerokovala program zasadnutia OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 53/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ 
Správu predložil predseda komisie.
Komisia výstavby a životného prostredia: správu predložil Mgr. Štefan Haban, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 28.06.2017 za prítomnosti členov komisie. Na zasadnutí sa zaoberala žiadosťami p. Karola Ďuricu a p. Drahomíra Kurčíka o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce. Komisia po miestnom šetrení u p. D. Kurčíka odporúča OZ odpredať časť pozemku p.č. CKN 325/1 vo výmere cca 400 m2. V druhej žiadosti p. K. Ďuricu odporúča zvolať stretnutie majiteľov susedných nehnuteľností, ktorí taktiež užívajú časť parcely č. CKN 850/8 v k.ú. Tomášovce resp. o jej časť majú záujem. Správa tvorí Prílohu č. 2 k zápisnici.
Starosta odporúča zvolať stretnutie dotknutých občanov.  
Ostatné komisie od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 54/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      správu zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia
B/ - ukladá –
Komisii výstavby a životného prostredia zvolať účastníkov konania o odpredaj pozemku parc. č. CKN 850/8, k.ú. Tomášovce
Z: predseda komisie                    T: 31.08.2017
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian,)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný: Ing. Roman Pivarči
Uznesenie bolo schválené

6/ Schválenie územného plánu obce Tomášovce
Starosta zhrnul celkový priebeh tvorby Územného plánu obce Tomášovce, ktorý prešiel prípravnými prácami, schvaľovaním zadania, vyjadrovaním sa príslušných organizácií a občanov. Pripomienky boli postupne zapracované do návrhu Územného plánu obce Tomášovce. Posledným krokom bolo vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Banská Bystrica, ktorý vydal súhlasné stanovisko k schváleniu navrhnutého Územného plánu obce Tomášovce. Predkladacia správa obsahuje postup prác celého procesu spolu s prílohou so zapracovanými pripomienkami a stanovisko obstarávateľa. Starosta skonštatoval, že do dnešného dňa neboli na Obec Tomášovce doručené žiadne pripomienky k Územnému plánu obce Tomášovce. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 55/2017 zo dňa 12.07.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - berie na vedomie – 
      správu  o spracovaní Územného plánu obce Tomášovce
B – schvaľuje -
1. podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Územný plán obce Tomášovce
2. v zmysle § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce Tomášovce, ktoré je prílohou č. 1 tohto uznesenia
C – súhlasí –
1. so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek v znesených v procese prerokovania návrhu,     ktorých prehľad tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia
2. so zohľadnením pripomienok uvedených v stanovisku Okresného úradu Banská Bystrica, odbor  výstavby a bytovej politiky ako nadriadeného orgánu územného plánovania, ktoré je prílohou č. 1 tohto uznesenia
Prílohy:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce Tomášovce
2. vyhodnotenie pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu ÚPN obce Tomášovce
3. stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadeného orgánu územného plánovania
Hlasovanie poslancov: 9. prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina prítomných poslancov, t.j.  6 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)     
proti: 0             
zdržal sa: 0             
Uznesenie bolo schválené

7/ Príprava osláv dňa obce Tomášovce
Starosta informoval o prípravách osláv Dňa obce Tomášovce, ktoré sa budú konať 29.07.2017. Zároveň oboznámil s celodenným programom kde v dopoludňajších hodinách bude prebiehať športová časť a v odpoludňajších kultúrna časť osláv.
Renáta Macková, poslankyňa OZ poinformovala o priebehu kultúrnej časti osláv.
Štefan Kocúr, poslanec OZ informoval o priebehu športovej časti osláv dňa obce Tomášovce.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 56/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
       stav príprav osláv Dňa obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

8/ Prerokovanie došlých žiadostí 
a) žiadosť Márii Babiakovej, Lihoveckého 2021/14, Zvolen o vysporiadanie parcely EKN č. 590/2 o výmere 17 m2 zapísanej na LV 1496, v terajšom užívaní obcou Tomášovce, ktorú má záujem odpredať do vlastníctva obce: 
Starosta uviedol, že uvedený pozemok sa nachádza pod miestnou komunikáciou na križovatke Ostredky I. OR odporúča aby sa parcely pod miestnymi komunikáciami postupne vysporiadali.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda ekonomickej komisie uviedol že odporúča kúpu uvedeného pozemku do vlastníctva obce.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 57/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - poveruje –
starostu k rokovaniu o spôsobe prevodu parcely EKN č. 590/2 o výmere 17 m2 zapísanej na LV 1496 do majetku na obec Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

b) žiadosť Viery Moravčíkovej, Zelená 46/1, Tomášovce, ktorá žiada o povolenie čerpať vodu z obecnej studne na polievanie záhrady, ktorá sa nachádza na Zelenej ulici a žiadosť Viery Moravčíkovej, Zelená 46/1, Tomášovce žiada obec o povolenie umiestniť kompostovisko na verejnom priestranstve
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ, uviedol, že je potrebné zaevidovať do majetku všetky obecné studne nachádzajúce sa na obecných pozemkoch.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 58/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
doručené žiadosti Viery Moravčíkovej, Zelená 46/1, Tomášovce
B/ - zamieta –
žiadosť Viery Moravčíkovej, Zelená 46/1, Tomášovce na umiestnenie kompostoviska na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce
C/ - žiada –
starostu obce preveriť situáciu ohľadom žiadosti Viery Moravčíkovej, Zelená 46/1, Tomášovce o povolenie čerpať vodu z obecnej studne na polievanie záhrady
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

9/ Rôzne
a) správa hlavnej kontrolórky obce Tomášovce o výsledku kontroly pokladne obce za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017 
Správu predložil starosta. Uviedol, že kontrola bola vykonaná na základe plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce. Informoval, že kontrola bola vykonaná v príjmoch a výdavkoch realizovaných v hotovosti z pokladne účtovnej jednotky obce Tomášovce za kontrolované obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017. Záver kontroly – účtovnej jednotky obci Tomášovce neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly tvorí Príloha č. 3 k tejto zápisnici
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 59/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      správu o výsledku kontroly pokladne hlavnej kontrolórky obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

b) Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2016
Správu predložil starosta obce.
Správu spracovala nezávislá audítorka Ing. Katarína Karczagová. Audítorský názor znie -  „Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Tomášovce k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách“. Audítorka overila aj súlad účtovnej závierky s výročnou správou. Správa tvorí Prílohu č. 4 k tejto zápisnici
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 60/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
      správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Tomášovce k 31.12.2016 
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

c) Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 30603//NZaZoVB-187/2017/Tomášovce/1190/2996 medzi obcou Tomášovce a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Bratislava
Starosta informoval poslancov OZ o podpísaní „Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ s nájomcom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001. Predmetom nájmu sú pozemky reg. E KN par. č. 820 ostatná plocha, par. č.  837/1 orná pôda a par. č. 839/1 Trvalý trávnatý porast. Starosta uviedol, že uvedené pozemky sú predmetom dočasného záberu líniovou stavbou „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“, a dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve je 88,33 EUR na 12 mesiacov. Starosta uviedol, že predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena – práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky inžinierskych sietí k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Tomášovce. Zároveň uviedol, že aj OR zobrala na vedomie podpísanie uvedenej nájomnej zmluvy.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 61/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
     podpísanie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30603//NZaZoVB-187/2017/Tomášovce/1190/2996 s nájomcom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001. Predmetom prenájmu sú pozemky  reg. E KN par. č. 820 ostatná plocha, o celkovej výmere 6057 m2 podiele 1/1 zapísaný na LV č. 820,  par. č.  837/1 orná pôda o celkovej výmere 4114 m2 podiele 1/4 zapísaný na LV č. 1205 a par. č. 839/1 Trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 4298 m2 podiele 1/4 zapísaný na LV č. 1205 vedených na Okresnom úrade Lučenec, katastrálnym odborom. Doba nájmu je na dobu určitú 12 mesiacov nájomné vo výške 88,33 EUR. 
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

10/ Interpelácie poslancov – Diskusia
a) Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ uviedol, že na OR sa riešil prejazd preťažených kamiónov po uliciach Železničná a Zelená, ktoré sa pravdepodobne chodia na firmu  AGROTOM s.r.o. Tomášovce vážiť, čo je v rozpore s platným dopravným značením. Požiadal starostu aby zvolal stretnutie s konateľom firmy AGROTOM, s.r.o. Tomášovce a aby uvedenú situáciu riešil. 
Starosta uviedol, že písomne vyzve firmu AGROTOM, s.r.o. Tomášovce o vyjadrenie sa k porušovaniu prejazdu nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 20t po ulici Železničná a Zelená.
b) starosta informoval, že na Komisii výstavby a životného prostredia bolo navrhnuté vybudovať chodník na Zelenej ulici smerom na družstvo. Ďalej podal informáciu o stave žiadosti na stavebné povolenie na údržbu chodníka popri MŠ ako aj o vykonaných úpravách športového areálu TJ Slovan Tomášovce, t.j. opravy šatní a aj zväčšenie prístrešku za šatňami.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ chcel vedieť začiatok realizácie stavby chodníka popri MŠ a dal  návrh aby to robila externá firma.
Starosta prisľúbil, že so začatím prác sa začne v auguste 2017 svojpomocne.
c) starosta informoval o zverejnenej výzve na poskytnutie NFP na budovanie kanalizácie v obciach s počtom obyvateľov od 1000 do 2000. Jednalo by sa o dobudovanie kanalizácie na ulici Riečna I., Riečna II a ulici Družstevná. Uviedol, že výzva o dotáciu je dvojkolová a v druhom kole musí byť vypracovaná aj projektová dokumentácia t.j. do 22.12.2017. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 62/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - súhlasí –
so zahájením príprav a vypracovaním projektovej dokumentácie a príprave žiadostí pre I. kolo na vybudovanie kanalizácie a ČOV na ulici Riečna I., Riečna II a Družstevná
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

d) starosta informoval o regionálnom príspevku na rekonštrukciu cesty popri trati, kde projekt je v schvaľovacom procese. Starosta uviedol, že na OR sa rokovalo aby Verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty zveriť odborne spôsobilej osobe.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ, sa vyjadril, že je potrebné vykonanie Verejného obstarávania vykonať  odborne spôsobilou osobou. 
e) starosta uviedol že obec Tomášovce má vypracovaný zámer na zriadenie sociálneho podniku obce Tomášovce. Je potrebné schválenie štatútu sociálneho podniku, kde od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) bude podpora na preplácanie mzdy zamestnancov vo výške 95% z celkovej ceny práce. Ďalej uviedol, že obec by v sociálnom podniku zamestnala 4 zamestnancov v odbore stolárskom a zámočníckom. V uvedenom podniku by sa mali uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR zaučiť k základným zručnostiam odbornej práce. Pre účel podania žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na podporu sociálneho podniku je potrebné  vytvorenie jeho právnej formy a jeho registrácia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako právnu formu navrhuje obec so živnostenským listom, v ktorom bude určené, v akej oblasti bude obec pôsobiť.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 63/2017 zo dňa 12.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
a) podľa § 11 ods. 4 písm. l)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov založenie živnosti na podnikateľskú činnosť v obci Tomášovce pre nasledovnú činnosť:
* Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
* Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
* Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
* Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
* Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
* Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
* Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
* Prípravné práce k realizácii stavby
* Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
* Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
* Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
* Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
* Prevádzkovanie výdajne stravy
* Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
* Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
* Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
* Čistiace a upratovacie služby
b) podanie Žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie Obcou Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing.  Milan Lošťák, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Brigita Petianová, zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda, starosta obce
Mária Kúkeľová v.r., 1. overovateľ
Mgr. Štefan Habanv.r., 2. overovateľ

Zápisnica s prílohami vo formáte pdf. je tu:

Zapisnica_OZ_12.07.2017

Priloha_c.1_prezencna_listina_12.07.2017

Priloha_c.2_KVaZP_12.07.2017

Priloha_c.3_sprava_HK

Priloha_c.4_audit_r.2016

VZN_c.1_Uzemny_plan_obce_Tomasovce

Uzemny_plan_obce_Tomasovce-stanovisko_BB

vyhodnotenie_tomasovce

Predkladacia_sprava

Vyvesené: 13. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť